ข้อคิดคติเตือนใจ

6 แนวคิด การใช้จ่ายเงิน แต่ยังมีกินมีใช้ แม้มีหนี้ก็ทำได้

1. ตื่นรู้เสมออยู่เสมอ

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้ตัวเองก่อนเลยเป็นสิ่งแรก วันนี้คุณมีเงินใช้ ข้างหน้าคุณอาจจะไม่มีเงินก็เป็นได้ใครจะรู้

แล้วเมื่อไหร่ ที่คุณรู้ตัวเอง ความคิดของคุณมันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุ ดยั้งเสมอ

คุณจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อ ยๆ วางตัวเป็นกลางเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

สิ่งดีๆ และตัวนี้แหละจะเป็นตัวต่อ ยอ ดชีวิตของคุณได้ดีเชียวล่ะ

2. จงมีความเชื่อเรื่อง แร งดึงดูดของชีวิต

เงินข าดมือตอนไหน มักจะเอาในสิ่งที่พล าดแล้วมาย้ำตัวเองอยู่ตลอด พูดเลยว่าไม่มีประโยชน์

แล้วมันยังทำให้คุณเครี ยดไปเปล่าๆ เลิกบ่ นเถอะ เรื่องค่าใช้จ่ายไม่พอใช้เนี่ย ก่อนอื่นควรจะเปลี่ยนแนวคิด

ก่อนว่า เราไม่มีเงินพอใช้ เพราะเราอาจจะใช้เงินไม่เป็น เพราะยิ่งหากเราคิดว่าเราไม่พอใช้

ก็ไม่มีวันที่มันจะพอใช้ แต่หากมองหาวิธีการล ดรายจ่าย เราจะมีเงินเหลื อเก็บได้แน่นอน และมีกินมีใช้ด้วย

3. หา ช่องทางการล งทุน

เพราะมันมีหลายรูปแบบมาก ไม่ว่าจะเป็นการออมเงิน การนำเงินไปทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้งอกเงย

ถึงยังไงก็คือการลงทุ น แต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือ คำน วณเรื่องการลงทุ นให้ดีๆ เงินที่เรานำมาล งทุนนั้น

จะต้องน้อยกว่าเงินเย็ น เช่น ร ายได้หลักของคุณได้เดือนละ 30,000 หั กค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน

15,000 คุณจะเหลือเงิน 15,000 หลักการลงทุ นจะดึงเงิน 1 ส่วน ออกมาจากเงินออม เพื่อนำมาลงทุ น

แล้วคุณจะเหลือเงินออม 10,000 แล้วนำเงิน 5,000  มาล งทุนต่ อไงล่ะ

4. มีวินัยในตัวเอง และความอดทนสำคัญเช่นกัน

และโดยส่วนตัวแล้วนั้น ทำหลายอาชีพ หลายอย่าง งานประจำ รับง าน เป็นนักเขี ยน

และงานอื่นๆ ฉะนั้นแล้วร ายได้ที่เข้ามามากน้อยต่างกันไปอยู่แล้ว

อาจจะต้องมีการปรั บในเรื่องของการใช้เงิน การออ มต่างๆ ให้เหมาะสมอยู่ตลอด

5. สร้างร ายได้หลักของเรา ให้มั่นคงได้ซะก่อน

ก่อนที่เราจะหมุนเงินได้เนี่ย จะมีอยู่แค่ 3 สิ่ง ร ายได้หลัก ค่าใช้จ่าย เงินลงทุ น

อย่างแรกเลย คือร ายได้หลักของเรา เพราะเป็นหัวใจหลักที่ต้องมี ก็เพื่อให้เป็นหลักประกั น เลยว่า ย ามฉุ กเฉิ นมันจะช่วยคุณได้

6. รู้จักบริหารห นี้ ไม่สร้างห นี้ใหม่ เว่นแต่ว่ามันจำเป็นจริงๆ

หากเป็นหนี้ สิ่งที่ควรจะทำก็คือ จัดการกับห นี้ที่ดอ กเบี้ ยแพงก่อนเสมอ

และหากได้เงินก้อนมา โปะอะไรก่อน โปะบั ตรเครดิ ตก่อนเลย ต่อไปก็ค่อยๆ ดูว่า ห นี้ไหนดอ กเ บี้ยแพง

ระยะเวลาผ่ อนชำร ะ สั้นสุดจ่ายก่อน ทั้งนี้ต้องจ่ายทุกๆ รายการห นี้ ตามรอบเวลา

และหากเอาเงินค่าบ้านไปห มุนค่ารถก่อน แล้วหยุ ดชำร ะ ค่าบ้าน ระวังธนาค ารจะเรียกเก็บอั ตราสูงสุด

แล้วบางแห่งเนี่ย มีเบี้ ยปรับมาอีก เรื่องแบบนี้ต้องคิดให้ดีๆ เพื่อที่จะได้ไม่มีภาระต่ อ ยอดไม่มีวันจบ