ข้อคิดคติเตือนใจ

10 วิธี ที่จะช่วยให้คุณประหยัด มีกินมีใช้ ไม่ขัดสน

ทุกวันนี้ เราทุกคนอยู่ในยุคเศรษฐกิจ ต กต่ำ และการออมเงิน นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

แม้ว่าพวกเราทุกคนต่าง ก็รู้ขั้นตอนในการออมเงินกันดี แต่ก็ไม่ควรละเลย ปัจจุบันคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า

เงินเป็นอะไรที่สำคัญ สำหรับการดำรงชีวิต ไหนจะต้องหาเงินให้พอ กับรายจ่ายในแต่ละเดือน

หรือแบ่ งส่วนหนึ่งไปไว้ออม จะใช้เงินแต่ละทีควรคิดแล้วคิดอีกว่าคุ้มมั้ย

และวันนี้เราจึงมา แนะนำ 10 วิ ธีง่าย ๆ ช่วยสร้างวินัย ให้ใช้เงินโดยที่เราไม่ต้องลำบาก

1. จัดระเบียบ ของที่เรามีอยู่

สำรวจและจัดของ ที่เก็บไว้ในตู้ใหม่ซะ ถ้าพบของชิ้ นใดที่เราไม่ใช้แล้ว

ก็นำไปข า ยไม่ก็บริจ า คซะ อย่ าปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ เพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไร

2. ข า ยของเก่า ที่คิดว่าตัวเองไม่ใช้แล้ว

ของอะไรที่เราไม่ใช้แล้ว ก็ควรเอาออ กไป ดีกว่าเก็บไว้เฉย ๆ และเลิกซื้ อของประเภทนั้น

มาเพิ่มอีกยิ่งเดี๋ยวนี้การข า ยของไม่ใช่เรื่องย าก เพียงมีอินเตอร์เน็ต ก็สามารถข ายขอ งได้แล้ว

3. สมั ค รสมาชิก สำหรับลู กค้า

นั่นเพราะร้านค้าหล า ยๆ แห่ง จะมีโปรโมชั่น สิทธิพิเศษสำหรับลู กค้าเสมอ และข้ อควรระวังคือ

อย่ าซื้ อเพียงเพราะต้องการของกำนัล แต่จงให้พิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ด้วย

4. ล ดอาหารข ย ะ อาหารจานด่วน

เปลี่ยนจากการทานอาหารนอกบ้าน มาลองทำอาหารด้วยตัวเองดูบ้าง

อาจจะเริ่มจากอาหารง่าย ๆ ที่มันทำง่ายๆ ใช้วัตถุดิบไม่มาก ทั้งนี้มันยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแล้ว

และยังได้อาหารที่มีประโยชน์ ต่อสุขภาพของเราอีกด้วยนะ

5. ล ดการใช้บัต รเค รดิ ต

หากมันไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ควรเลี่ ย งการใช้บัต ร เพราะเราต้องมาต ามจ่ายดอ กเบี้ยทีหลัง

อย่ ายึดแต่ความสบายเพียงอย่ างเดียว ให้คำนึงถึงอัตราดอ กเบี้ย ที่เราต้องรับภาระด้วย

6. ออมเงินกับธน าค าร

เพราะให้อัตราดอ กเบี้ยและสิทธิประโยชน์ดี ๆ กับลู กค้าเสมอ เราก็ลองดูว่า

ที่ใดคุ้มค่า และปลอ ดภั ยที่จะฝากด้วยมากที่สุด แล้วเราก็เปิดบั ญชีกับธนาคารนั้นซะ

7. เลี่ ยงการทำธุรก ร ร มออ น ไ ลน์

นั่นก็เพราะความสะดวกสบาย รวดเร็ว ง่าย ก็สามารถชำ ร ะ เงินซื้ อสินค้ าได้ทันที

และความรวดเร็วนี้แหละ ที่ทำให้หล า ยคน ใช้เงินฟุ่มเฟือยจนเกินตัว

8. วางแผนการจับจ่ายใช้เงินให้ดี

กำหนดสิ่งที่เราจะซื้ อในแต่ละเดือน เมื่อออกไปช้อปปิ้งก็ซื้ อต ามรายการที่เราแพลนไว้

และถ้าต้องการอะไรเพิ่ม ให้จดไว้ในรายการที่จะซื้ อเดือนถัดๆ ไป เพื่อให้เรามีเวลาตัดสินใจ

เพราะบางทีสิ่งที่เราต้องการ มันเกิดจากอารมณ์ชั่ ววูบ มันไม่ใช่ความจำเป็นอะไรเลย

9. เปรียบเทียบ ก่อนซื้ อ

บางคนเขาอาจจะชอบซื้ อสินค้าจากร้านเดิม ๆ ที่คุ้นเคย โดยไม่เคยเทีย บร า ค ากับที่อื่นดูว่า

มันถูกหรือแพ งมากกว่ากันไง หากเราลองเทียบร า ค าจากหล า ย ๆ ที่ อาจจะพบร้ านที่ ที่ถูกกว่าก็ได้

10. เปลี่ยน มาใช้หลอ ดไฟ L E D/ C F L

เพราะช่วยประหยัดพลังงาน แต่เราก็ควรใช้ไฟฟ้า เฉพาะเท่าที่จำเป็นควบคู่กันไปด้วยแหละนะ

ขอขอบคุณ aansanook