ข้อคิดคติเตือนใจธรรมะ

อานิสงส์ใหญ่ที่น่าอัศจรรย์ใจ จากบุญกฐิน ที่หลายคนอาจไม่รู้

หลายๆ คนคงทราบว่า การทอดกฐิน คือการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์ อย่ างต่ำห้ารูป

ให้พระสงฆ์ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ เป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่

ที่สมควรทำเป็นอย่ างยิ่ง ถ้าเกิดเป็นคนในชาตินี้หากอย ากให้มีวาสนาดี ชีวิตไม่มีวันตกต่ำ

ขอให้ร่วม เป็นเจ้ าภาพในการทอดกฐินผ้าป่า ต่อเนื่องกันอย่ างน้อยสามปีติดกัน แล้วการร่วมเป็นเจ้าภาพ

มิได้หมายความว่า ต้องเป็นถึงประธาน สมัยนี้มีการกำหนดกันว่า ต้องบริจ า ค เงินเท่านั้นเท่านี้

แต่การร่วมเป็นเจ้ าภาพนั้นหมาย แม้เป็นกฐินสามัคคี ที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพ

ใส่ซอ ง หนึ่งบาทหรือพันบาทก็นับว่า ร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งนั้นและคำว่าการทอดกฐิน ก็นับว่าเป็นสังฆก ร ร ม

ประเภทหนึ่งเลยล่ะ คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆก ร รมนี้ได้ นับแต่วันแรม1ค่ำเดือน 11

จนถึงวันขึ้น 15ค่ำเดือน 12 และมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือสร้างความสามัคคีในคณะสงฆ์

เพราะงั้น กฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆก ร ร มของพระสงฆ์ โดยจำเพาะ แต่หากใครจะได้บุญมาก น้อย นั้น

มันก็คงต้องดูที่ปัจจัยหลายๆ อย่ างในเรื่องของเงินบริสุทธิ์เจตนา ความพ ย า ย า มซึ่งก็แล้วแต่บุญ ก ร ร มของแต่ละคนไป

เมื่อก่อนนั้น ในพุทธกาลมีตัวอย่ างมากมาย ที่คนทำบุญด้วยเงินน้อย แต่ได้ผลบุญที่

ออกด อ ก ออกผลมากมาย พระพุทธองค์ได้ทรงตรัส ไว้ว่าคนที่ทอดกฐินด้วยใจบริสุทธิ์ หรือร่วมการทอดกฐินหนึ่งครั้ง

ก็ดี จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ ปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้ ก็คือตามลำดับ

อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐินเลย และยังมีอีกมากมาย ดังต่อไปนี้

1 ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของใครต่อใคร

2 ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ที่น่าเคารพนับถือตลอดไป

3 ทำให้เป็นผู้มีจิ ตใ จตั้งมั่น เป็นสมาธิ เข้าถึงธรรมโดยง่าย

4 ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์ มากและประสบความสำเร็จในทุกเรื่องได้โดยง่าย

5 ทำให้เป็นผู้มีจิ ต ใ จแช่มชื่น บริสุทธิ์ ผ่องใสอยู่เสมอ

6 ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถ ใช้ทรัพย์สมบัติ ให้เป็นบุญกุศลติดตัวไป ในภพเบื้องหน้า

ท่านจงคิดดูเอาเองนะ ว่าหากร่วมทอดกฐินสามปี ต่อเนื่องกัน บุญนั้นจะมากแค่ไหน

ครูบาอาจารย์ท่านจึง ได้เน้นในเรื่องนี้มาก สนใจเรื่องเงินทอง มีแต่ปัญหาเรื่องเงิน ชีวิตนี้ก็ควรทำอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณ sanook