ข้อคิดคติเตือนใจ

9 วิธี ฝึกคิดบวก ทำประจำ คุณจะเป็นน่าคบหามาก

1. ซื่อสัตย์ กับตัวเอง และไม่ว่าใครๆ

คนที่คิดด้านบวกเสมอ จะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นใคร และพร้ อมจะแสดงตัวตนแบบตรงไปตรงมา

กับคนอื่น รวมถึงจะไม่แสด งอารมณ์ หรือแสดงทัศนคติที่ขั ดต่อความรู้สึกของตนเองเป็นอันข าด

2. เป็นคน ที่ยิ้มง่าย

การที่เราเป็นคนยิ้มง่าย รอยยิ้มที่ คิดบวก จะถู กส่งให้กับคนรอบข้างไป แม้การยิ้มผ่านสายตา

หรือบุคลิกท่าทาง ที่สามารถส่งยิ้ม ให้เราได้ มันจะทำให้คนที่ได้รับมีความสุข และโลกก็จะสดใส

3. มีพลังขับเคลื่อน กระตือรือล้นมากขึ้น

คนที่เขาคิดบวก เขาพร้อม ที่จะเผชิญคว ามท้าทาย พร้อมจะเจอทุกอย่าง ดดยไม่กลั ว

และ หาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกร ะตือรือล้น อย่างมีพลังที่เปี่ยมล้น

4.การมองโลกในด้านดี

คนที่มี ความสุขในชีวิต จะเป็นคนคิด คิดแต่เรื่องดีๆ มีความหวังกับอนาคตข้างหน้า

และเชื่อมันเสมอ ในสิ่งที่ตัวเอง ได้ลงมือทำ และในการที่เรามองโลกในด้านดีๆ มันจะส่งผล

ออกมาดีที่สุด ในตอนท้าย ทัศนคติที่ดีเหล่านั้น ทำให้ระดับคว ามเครี ยดลดลงด้วยนะ

5. ยอมรับ ความไม่แน่นอน ที่จะเกิดขึ้น

คนที่คิดบวก พร้อมจะใช้ชีวิตไปตาม ความเป็นไปของชีวิต ผ่านการคิด ผ่านการตัดสินใจ

บนพื้นฐานของข้ อมูลให้ดีที่สุด และไม่ต้องไปวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ให้ละเลย แต่ควรใช้ชีวิตของเรา

อย่ างมีแบบแผน และรอบคอ บอยู่เสมอ อยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีมากขึ้น

6. การเป็นคนไม่ ดู ถู ก ตัวเอง

หากเรา ดู ถู ก ตัวเองบ่อยๆ คิดแต่ว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือเลย เช่นนี้จะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ

เกิดความไม่มั่นใจตามมา และไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ฉะนั้นแล้ว ลองเปลี่ยนจากการดู ถู กตั วเองนั้น

เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเองดีกว่านะ สุดท้ายนั้น ผลลัพธ์ที่ลงมือทำมันจะดีหรือไม่นั้น

แต่ละอย่างที่ทำ มันล้วนมีโอกาสพั ฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้เสมอ เพียงเราให้โอกาสตัวเอง

7. ปล่อยวางให้เป็น เย็นให้ได้

ไม่มีสิ่งใดๆ ที่เราสามารถครอบครองได้ไปต ลอดหรือครอบครองไปได้ทุกอย่าง แม้กระทั่งชีวิต ที่เราคิดว่าเป็นของเรา

เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดมากเกินไป อาจจะเป็นความทุกข์หรือปัญหา เรื่องเหล่านั้นมันอาจจะทำให้เรา

เป็นคนมองโลกในแง่ร้ า ย ไปเลยก็ได้ เราต้องลองเป ลี่ยนความคิด ลอง ปล่อยวาง เรื่องแ ย่ๆ

ก็ปล่อยผ่านไปบ้าง หันมามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัว ใส่ใจตัวเอง เลิกฟุ้งซ่าน แล้วคุณจะมีความสุขขึ้นเยอะ

8. อยู่กับปัจจุบัน และทำปัจจุบันให้ดี

คนที่คิดบวก เขาจะไม่ค่อยสนใจอดีต จะปล่อยให้อดีตผ่ านไป ทั้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จ ที่ผ่านมา

เพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีกว่าเดิม จะพูดง่ายๆ คือ “ทำวันนี้ให้ดี กว่าเมื่อวาน” ก็พอแล้ว

9. ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวก มากว่าเชิงลบเสมอ

คนคิดบวก จะเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่งมั่นและสามารถทำให้ สร้างประโยชน์ได้ดี มากกว่ามองสิ่งที่ดูแล้วมันจะแย่ ตามมา ที่จะทำให้เกิดปัญหา