ธรรมะ

การขอขมา เทวดาประจำตัว ชีวิตก้าวหน้านำพาแต่สิ่งดีๆ เข้ามา

เนื่องด้วยความเชื่อ ทางศาสนา ไม่ว่าใครๆ ทุกคนก็จะมีเทวดาประจำตัว ฉะนั้นเมื่อบางครั้ง ที่เราได้เคยกระทำผิ ด

เราก็ควรทำการ ขอขมาเทวดาประจำตัวของเราด้วย แล้วในวันนี้ เราก็จะมาบอกวิธีการບูชๅ

ที่ถูกต้อง มันว่าจะสามารถส่งผลให้ชีวิตคุ ณนั้น พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองได้เสมอ

สามารถทำได้หลังจากตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น เตรียมน้ำสะอาดไว้หนึ่งขวด

และนำมาจรดบริเวณ คิ้วจากนั้น ก็กล่าวคำอธิษฐาน ต่อไปตั้งจิ ต ใ จและพูดคำต่อไปนี้ว่า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ ไปเรื่อยๆ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ เสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง

โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลาย จงมีความสุข

แล้วต่อไป ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน พูดต่อไปว่า ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไป กับ พระแม่ธรณี แม่คงคา โปรดมาเป็น ทิพย์พ ย าน

ขออานิสงค์ผลบุญกุศล ที่ข้าพเจ้า ชื่อ สกุล ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงนี้ ข้าพเจ้าจะขออุทิศให้ กับเทวดา ทั้งหลาย ทั้งปวง

ของข้าพเจ้า ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจาก ความทุกข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใดภพใด ก็ตามแต่ ทั้งระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่านจะอยู่ ในภพภูมิใด ก็จงขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ ในครั้งนี้ด้วยเถิด โดยมาให้ถึงจุดหมาย ให้กุศลถึงทั่ว

ทุกท่านทุกตัว ทุกตน ทุกภูมิทุกภพ ขออานิสงค์ผลบุญ ที่กล่าวนี้โปรดกลายเป็น โภ คทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการ

ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ ส า ธุ

หมายเห ตุ การกรวดน้ำล งดิน กุศลนั้นเรียกว่าการกวาดแห้ง ใช้เพียงแค่กะนิทานจิตสำหรับ ผู้ที่มีบารมียังไม่มากพอเท่านั้น

การขอฝากพระบารมี ของพระแม่คงคาพระแม่ธรณี นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ซึ่งระหว่างการท่องคำกรวดน้ำ ดำโดน

ให้เทน้ำลงดินตลอด จนจบคำกรวดน้ำ จะไหลน้อยหรือมาก ก็ต้องหมดพร้อมกันกับคำพูดสุ ด ท้ าย ต้องไม่หลงเหลือจากขวด