ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ข้อคิด การมีเงินเก็บ มีข้อดีมากกว่าที่คิด

การออมเงินเป็นสิ่งที่ย าก แต่ถ้าทำได้ ผลดีจะเกิดกับตัวเอง เพราะเมื่อเราลำบาก ก็จะมีเงิน ส่วนนี้เท่านั้น

ที่จะช่วยเราได้ และถ้าใครยัง ไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดี ๆ สักข้อ อาจจะเป็นแร งบันดาลให้ท่านได้

1. ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

บางคนมีค่าใช้จ่ายมากมายต่อเดือน ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย

ก็เพราะอายุมากแล้ว เจ็ บป่ วยบ่อย โร ค ภัยถามหา แต่ถ้ามีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลานเขาไงล่ะ

2. มีประโยชน์มาก เมื่อเกิดวิ ก ฤ ติ

เพราะชีวิตของคนเรา ไม่มีความแน่นอนเลย อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

เราจึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใครในตอนที่ลำบาก

3. มีอิสระมากขึ้น ทำอะไรก็ทำได้

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการทำงานให้หนัก ไม่ต้องเพิ่มเวลาทำงาน

ชีวิตมีอิสระขึ้น อย ากทำอะไรก็ได้ทำ เที่ยวไหนก็ไปได้ มีเวลาทำในสิ่งที่ชอบมากขึ้นกว่าเดิม

4. เงินออมทำให้มีความมั่นคงมากขึ้น

ชีวิตคนเรา ต้องใช้เงินในการซื้อข้าว ของเครื่องใช้ และปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต

แต่ถ้าหากเรามีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน

5. ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

หากไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่มีความภูมิฐาน จะดูไม่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะเมื่ออายุมาก

แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย เพราะฉะนั้น เมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมแล้วล่ะ

6. จ่ายค่าซ่อ มแซม บำรุ งรักษ าได้

ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มีโอกาสที่จะชำรุ ดเสี ยห ายได้

ตามกาลเวลาของมัน ฉะนั้น การมีเงินออมก็อุ่นใจ ในเวลาที่ต้องใช้กะทันหัน

7. มันทำให้เรามีความสุขได้

การมีเงินเก็บ ก็จะไม่เครี ย ด หน้านิ่วคิ้วขมวด

หรือกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออม ก็จะมีความสุขมากขึ้น จริงมั้ย!

8. เผื่อช่วยเหลือผู้อื่น

ถ้าหากพี่น้อง ครอบครัว หรือเพื่อนมีปัญหาการเงิน เราสามารถให้ความช่วยเหลือได้

คนเราชีวิตมีขึ้นมีลง ถ้ามีเพื่อนที่ดี แล้วเพื่อนเดื อ ดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคร าะห์สลับกันไป

9. ทำให้ชีวิตไม่ลำบาก เมื่อไม่มีงานทำ

เทคโนโลยีมันเปลี่ยน ทำให้งานบางอย่าง ต้องหายไป เช่น พนักง านธน าคาร สำนักพิ มพ์

ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ ถ้ามีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์

โอกาสตกงานก็จะมากขึ้นแน่นอน ฉะนั้น ต้องรู้จักออมเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ แล้ว

10. ช่วยทำงานแทนเราได้

การนำเงินออมไปลงทุ น ก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงานแทนเรา เรามีร ายได้มาเลี้ยงเราทุกปี

อย่างการซื้อหุ้ นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีร ายได้จากเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000

เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้สบายเลยล่ะ และมีเพียงเงินออมของเราเท่านั้นที่จะสามารถพึ่งพาได้

ขอขอบคุณ s i a m e b o o k