ข้อคิดคติเตือนใจ

30 คำสอนจากแม่ สอนลูกๆ ให้ลูกได้มีชีวิตที่ดี

สิ่งที่สำคัญของการมีครอบครัวของคนเป็นพ่อแม่ คือการมีลูก และสอนให้ลูกเป็นคนดี เป็น เ ด็ กที่ดี

เป็นคนดีของสังคมของคนรอบข้าง คำสอน 30 ข้อ ถือว่าเป็นแบบอย่ างการสอนดีมากๆ

1 เมื่อเรา มีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเหมือนกัน ทำให้ดีให้สุดความสามารถ

2 ลูกไม่ใช่ดารๅหน้ากล้อง และจงอย่ าสวมบทใดๆ จงเป็นตัวเราเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

3 การดูแลสุขภาพของเรา สำคัญมากและรๅคๅแพงกว่าทุกสิ่งใด ลูกจะไม่มีวันที่จะหาซื้อมาใหม่ได้เลย ดูแลตัวเองให้ดี

4 ไม่มีเงินใดๆ ที่ตัวเราจะมีความสุขใจในการใช้จ่าย เท่ากับเงินของเรา ที่เราหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรง

5 กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิยๅม ของความงาม ให้มองตนเองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของตัวเอง แต่ละคนสวยในแบบของตัวเองทั้งนั้น

6 อย่ าให้คำ จำ กั ด ความใดๆ กำหนดศักยภาพของลูก อาชีพของลูกโลกทัศน์ของลูก รวมถึงอนาคตของลูกเลย

7 คู่ชีวิต เลือกให้ดี เลือก ไ ม่ ดี ชีวิตเปลี่ยนได้ ลูกจงมองคนให้ออก

8 ผู้นำที่ดี ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง

9 ลูกจะเข้มแข็ งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็นมัน เข้าใจนะลูก

10 จงอ่อนโยน อ่อนน้อม สำคัญสุดเลยคือ ต้องไม่ อ่ อ น แ อ

11 ถ้าประสบผู้คนร้ า ย จงมองเข าด้วยความรักด้วยความจริงใจ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มให้กับวันใหม่ของลูกเองนะ

12 ใช่ว่าทุกคนที่ ไ ม่ ดีกับลูก จะเป็นคนไม่ดีและไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดี จงแยกให้ออกและป้องตัวเองให้ได้นะลูก

13 ไม่มีความรักจากชายผู้ใด หรือใครๆ ที่จะทำให้เติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ ลูกต้องรู้จักอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ รักตัวเอง ให้เป็น

14 จงเกียรติและศัก ดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือไว้ และไม่มีความมั่งคั่งใดที่จะสาม ารถซื้อจิต วิ ญ ญ า ณของเราได้

15 จงให้อภั ยไม่ ยึ ด ติ ดไม่สร้างความ แ ค้ นที่มี ปล่อยวางบ้างเถิด

16 ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องคอยไปฝากกับใคร จงรับผิดชอบชีวิตของตนเองเสมอ ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปตลอดได้

17 ลูกต้องทัด เ ที ย ม

18 ความเห็นของคนเรามีทั้ง ร า ค า ถู ก และแพง ดังนั้นจงให้ค่ามันให้ถูกเลือกซื้อมันให้ดี ใช้เหตุผลให้มากเข้าไว้

19 งานบ้าน ไม่ได้เป็นงานของผู้หญิงแค่ฝ่ายเดียว แต่ถ้าเป็นงานบ้านทุกคนต่างยินดีช่วยกัน แบ่งเบาภาระด้วยความเต็มใจ

20 อย่ าเป็นคนหู เ บ า อย่ าเป็นคนที่ห ลงอะไรได้ง่าย จงฉลาดตริตรองให้รอบคอบ

เพราะสิ่งที่ลูกรับ จะค่อยหล่ อ ห ล อ ม ลูกให้เป็นคนแบบนั้น

21 ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจ ของทุกคนได้ แต่ถ้าลูกรักแม้กระทั่งคนที่ ไม่รักลูกได้ ชีวิตนี้ลูกจะไม่ต้องแบกภาระอะไรแล้ว

22 อย่ าเป็นคนปๅกแข็ ง เอ าแต่ใจ ผิ ดก็ขอโ ท ษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณพูดให้ติดปาก

23 คนมองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย นั่นเพราะเห็นทุกสิ่งดี ต่างหาก

24 คนเราทุกคนย่อมเกิดข้อ ผิ ด พ ล า ดได้เสมอ แต่เริ่มต้นใหม่ได้ ล้ ม ก็ลุกได้ เป็นสัจธรรมของชีวิต

เป็นธรรมดาที่ทุกคนต้องพบเจอ มีใครบ้างที่จะประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่ ล้ ม เ ห ล วเลย

25 ความดูดีไม่ได้วัดกันแค่เสื้อผ้า ของใช้ ป้ายราคๅไม่ได้ บ อ ก ร ะ ดั บ ตัวตนเราจิตใจเราต่างหาก ที่คือสิ่งที่สำคัญ

26 รอยยิ้ม เป็นเครื่อง สำ อ า งที่สวยที่สุดสำหรับผู้หญิง แม้แต่งหน้าสวยแค่ไหน ไม่มีความจริงใจ หน้าสวยยังไงก็ไม่สวย

27 จงแข่งกับตัวเองอย่ าเปรี ย บ เที ย บตัวเองกับใครๆ อย่ ามองจุด ด้ อ ย ของตัวเองไปเที ย บ กับจุดเด่นของใครเขา

28 มีน้ำใจ มีน้ำใจ และ มีน้ำใจ เท่านั้นจำไว้นะลูก

29 เวลาทุกนาทีมีค่า อย่ ายอมแลกไปกับการนิ น ท าใคร ออกไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆ มีประโยชน์ดีกว่านะ

30 “แม่รักลูกเสมอ และจะรักลูก ตลอดไป” คำสอนที่สอนลูกได้ดีมากๆ การเลี้ยงลูกไม่จำเป็นที่จะต้อง

ดูแลในทุกๆเรื่อง แต่จงสอนลูกให้รู้จักกับการเอ าตั ว ร อ ด ให้รู้จักใช้ชีวิตให้เป็นต่างหากล่ะ

ขอขอบคุณ boktorth