ข้อคิดคติเตือนใจ

อย่าใช้คำว่าเพื่อนกับ คน 8 ประเภทนี้

ในทุกวันนี้ คนจริงใจ มีน้อย บางครั้งเราก็ต้องคัดเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตบ้างก็ดี เช่น

สังคมที่อยู่ คู่ชีวิต เพื่อน แล้วคนบางประเภทนะ ก็ไม่ควรคบด้วย ไม่น่าให้ความช่วยเหลือ

แต่บางประเภทก็ดี๊ดี ดีจนใจหาย อย ากมีคนแบบนี้ ไว้เยอะๆ ชีวิตจะได้ดี เจริญก้าวหน้า

และคนแต่ละแบบ จะแบ่ งได้ตามนี้

คน 8 ประเภทนี้ ไม่น่าคบ ไม่น่าเป็นเพื่อน

1 คนคดที่ตี หน้าซื่อ แสร้ ง เป็นคนดี

2 คนที่มีใจคิดแค้ น

3 คนที่ต่อหน้าอย่ าง ลับหลังอีกอย่ าง

4 ผู้ที่จมอยู่ในกิเล สตั ณหา

5 คนอกตัญญู ไม่รู้คุณ

6 คนยุแยงให้แต กแยก

7 คนที่พูดเท็ จเป็นไฟ

8 คนเน รคุณ ไม่รู้คุณคน

คน 8 เหล่า ที่คุณไม่ควรลืมบุญคุณเขาเลย

1 ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดูเรา ตั้งแต่เรายังเล็ก

2 ไม่ลืมผู้ช่วยเหลือย ามเรา เดื อ ด ร้อน

3 ไม่ลืมบุญคุณครู ผู้อบรมสอนสั่ง ผู้ให้ความรู้

4 ไม่ลืมบุญคุณฟ้าดิน ธรรมชาติ

5 ไม่ลืมผู้รู้แนะแนวทาง

6 ไม่ลืมบุญคุณสามี ภรรย า ผู้ร่วมทุกข์กันมา

7 ไม่ลืมบุญคุณพี่น้อง ที่ช่วยประคอง

8 ไม่ลืมบุญคุณ เพื่อนคบหา มิตรสนิทรู้ใจ

8 เรื่อง ที่พูดง่ายแต่ ทำย ากไม่เหมือนที่พูด

1 อย่ าเชื่อคน พูดคำหวาน หมายล่ อลวง

2 อย่ าเย าะเย้ย ผู้เคราะห์ร้า ย อับโช ค

3 อย่ าระแวง คนตรงใจซื่อเลย

4 อย่ าอิจฉาคนรวย เพียงชั่ วข้ามคืน

5 อย่ าเข้าใกล้คนค ดโก ง

6 อย่ าคบหาคน กลับกลอก ไม่มีน้ำใจต่อผู้อื่น

7 อย่ าโกรธผู้หวังดี เพียงแค่เขาพูดจาไม่เข้าหู

8 อย่ าลืมผู้มีคุณ มีความรักให้เธอ

8 สิ่ง ที่ไม่ควรทำ เมื่อคุณแก่

1 ไม่อยู่ในบ้านใหญ่ไป

2 ไม่เดินเร็วเกินไป

3 ไม่ซับซ้อนซ่อน เงื่อนเกินไป

4 ไม่ทำอะไรจนเหนื่อยมากไป

5. ไม่อย ากได้ อย ากมีมากไป

6 ไม่หวังชื่อเสียง ลาภยศ

7 ไม่กินอิ่มจนเกินไป

8 ไม่โกรธ ไม่โมโห เกรี้ ย วเจ้าอารมณ์เกินไป

คน 8 ประเภท ไม่ต้อง ช่วยเหลือ ปล่อยไปตามกร ร ม

1 คนที่ละเ มิ ดศีลธรรม

2 คนตลบตะแลง เปลี่ยนใจ ง่ายดาย

3 คนเห็นแก่เงิน เป็นสิ่งสูงสุด ในชีวิต

4 คนที่ใจคอคับแค บ โลกแคบ

5 คนไร้วาจาสัตย์ พูดไม่เป็นพูด

6 คนทะเยอ ทะย านอย าก

7 คนไม่รู้คุณคน อกตัญญู

8 คนที่ทำร้า ยคนอื่น เพื่อประโยชน์อย่างเดียว