ข้อคิดคติเตือนใจ

มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ก็มีชีวิตที่ดีได้ แค่เริ่มทำ 7 ข้อนี้

ทุกวันนี้โลกมันไปเร็ว เปลี่ยนความคิดเดิมๆ ได้แล้วกับความคิดที่ว่าจะรวยได้ ก็ต้องทำธุรกิจเท่านั้น

คาวมคิดเช้นนี มันล้าหลังไปแล้ว ดังนั้นแล้วก่อนที่คุณจะรวย คุณต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดคุณก่อน

อย่าให้ความคิดของคนอื่น มาชี้นำคุณ เพราะในความเป็นจริงแล้ว ถ้าคุณมีวินัยทางการเงิน ไม่ว่าคุณจะเป็นพนั กงาน ทั่วๆไป

หรือเป็นเจ้าของ กิจการ คุณก็สามารถเป็นคนรวย ได้เช่นกัน

1. ควรรู้ว่า อะไรจำเป็น ไม่จำเป็น

มันจะทำให้คุณเห็นพฤติกร รมการใช้จ่ายของคุณด้วย และทำให้คุณรู้ว่า รายจ่ายอะไรที่มันจำเป็น ไม่จำบ้าง

ทั้งนี้หากคุณรู้แล้ว คุณก็แค่ตัดทิ้ งซะ เพื่อเก็บเงินไว้ไปทำอย่างอื่น ที่มีประโยชน์มากกว่า

เช่น การนำเงินไปล งทุ น ให้มันทำงานของมันเอง งอกเงย เป็นต้น

2. เรียนรู้ ติดตามความเคลื่อนไหว ทางก ารเงิน

ถ้าคุณคิดจะรวย คุณต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับสถานะ ทางการเงินของตนเองก่อน

ไม่ว่าจะเป็นร ายได้ที่ได้รับ รายจ่ายจำเป็นที่ต้องใช้ประจำทุกเดือน ห นี้สินต่างๆ ที่คุณมี เพราะการรับรู้

การเคลื่ อนไหวทางการเงิน มันทำให้คุณจัดการเงินได้ง่ายมากขึ้น

3. ฝึกวินัย ทางการใช้เงินให้ได้

การเอาแต่เก็ บเงินอย่างเดียว แต่ไม่มีวินัยก็ อาจทำให้คุณเผลอหยิบเงิ นเก็บมาใช้ในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ได้

และนั่นจะทำให้คุณเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ ส่งผลให้คุณไม่รว ย ถ้าคุณอย ากเป็นเศร ษฐีม นุษย์เงินเดือนจริงๆ นั้น

คุณก็ต้องมีวินัย มีความตั้งใจจริง ที่จะใช้จ่ายเงินแค่ส่วนที่เอาไว้ใช้จ่ายเท่านั้นนะ

4. เป้าหมาย มีไว้ให้คุณพุ่ งช น

การมีเป้าหมายในชีวิต จะช่วยให้คุณไปถึงฝั่งฝันได้ง่าย เพราะคำว่ารวยเฉยๆ นั้นอาจจะเป็นเป้าหมาย ที่ไม่ชัดเจน

มันกว้างเกินไป จนอาจทำให้คุณเดินทางผิด เช่น การซื้อห ว ย เป็นต้น แต่ถ้าคุณตั้งเป้าหมายชัดเจนว่า

คุณจะเก็บเงินเพื่อซื้อทอง 5 บาทมาเก็ งกำไร ก็จะช่วยให้เส้นทางแคบลง ชัดเจนมากขึ้น

5. แบ่ งเงินออกเป็น 3 ก้อน

ก้อนแรก เป็นเงินเก็บออมเอาไว้ เพื่อสิ่งที่คุณอย ากได้ เก็บออมเอาไว้เพื่อการล งทุ น

ก้อนที่สอง เป็นเงินออมเพื่อกรณีฉุ กเ ฉิน ไว้เป็นเงินทุนสำหรับเรื่องฉุ กเฉิ นที่อาจจะเกิดขึ้น แบบไม่ทันตั้งตัว

ก้อนสุดท้าย เป็นเงินออมสำหรับการเกษียณอายุ

6. อย ากเป็นเศรษฐี ก็ต้องรู้จักการออม

ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้ า แม่ค้ า นักธุรกิจ มนุ ษย์เงินเดือน ก็ควรรู้จักออมเงินกันทั้งนั้น นั่นเพราะถ้าคุณหาเงินมาได้

โดยไม่เก็บออม เงินคุณก็จะร่ อยหรอ แล้วก็จะไม่มีเงินใช้ จนกลายเป็นคนจนในที่สุด

7. ลงทุ นเพื่อให้เงินมันงอกเงย

เช่น การเล่นหุ้ น การลงทุ น หรือกองทุ นต่างๆ เป็นต้น ไม่ย ากเลยใช่ไหม กับเส้นทางการเป็นเศร ษฐี เพียงแค่คุณรู้จักการเก็บออม

และแบ่ งเงินไปลงทุ นเพื่อให้เงินมันงอกเงย คุณก็จะเป็นคนร วยได้ไม่ย ากแค่ตั้งใจทำ