ข้อคิดคติเตือนใจ

7 สิ่ง ฝึกทุกวัน ชีวิตจะไม่ตกต่ำ ชีวิตต้องดีกว่าเดิม

1. การพูดจามีธรรม

คือไม่ไม่พูดสอดเสี ยด พูดความเท็จ ไม่พูดจาทำล ายน้ำใจคนอื่นเขา ไม่พูดความจริงอย่างไ ร้ประโยชน์ พูดจาสุภาพ มีประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ

2. รู้จักสิทธิของคนอื่น

ไม่ลั ก ข โ ม ยของของใคร มิใช่การใช้กำลัง คำพูด อุบ าย และอำน าจ ทำ ร้ า ย ใครต่อใครไปทั่ว

ไม่ผิ ดลูก ผิ ดเมี ยใคร มีใจสงเคราะห์คนในครอบครัว ผู้อื่น สังคม เพื่อนฝูง และโลกตามกำลัง ของตนเองอยู่เสมอ

3. ประกอบอาชีพ ด้วยความเพียรและความดี

คือไม่ประกอบอาชีพเบี ยดเบียน เอาเปรียบใคร ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ไม่ประกอบอาชีพที่ ม อ ม เ ม าผู้อื่น

ไม่ประกอบอาชีพที่ถูกก ฎ หม ายแต่ผิ ด ศีลธรรม ให้ประกอบการงานด้วยความสุจริตอย่ างเต็มกำลังความสามารถ

ประกอบการงานด้วยหลักอิทธิบาทสี่ มีใจรักในงาน ทุ่มเทในงาน มีสมาธิจดจ่อในงาน ตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา

4. รู้ตัว ทั่วพร้อม

รู้ว่า ควรกำหนดสติ ขณะนี้กำลังทำอะไร พูดกับใคร แล้วสิ่งเหล่านี้จะมีผลอะไรต่อชีวิต กำลังเดินให้รู้ว่าเดิน

กำลังนั่งให้รู้ว่านั่ง กำลังทำสิ่งใดให้รู้สึกตัวอยู่ เนื่องๆ ลมหายใจออกรู้ ลมหายใจเข้ารู้ เห็นความคิด

เห็นความรู้สึก เห็นการเกิ ดดับของความคิดความรู้สึก สามารถดำเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญาเป็นเข็ มทิศนำทาง

5. จัดสรรชีวิตให้เหมาะสมกับการพัฒนาจิตใจ

รู้ว่า ควรจัดสรรชีวิตให้มีความสั ปป ายะ คือมีความสงบเย็น เรียบง่าย ไม่ว้าวุ่นใจ คบเพื่อนสงบเย็น คุยในเรื่องสงบ

อยู่ในสถานที่สงบ ดำเนินชีวิตอยู่ในธรรม ไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในตันหา

อันเป็นต้นกำเนิด ของความเดื อ ด ร้อน และโ ง่เ ข ล าเบาปัญญา

6. รู้จัก กำ จั ด ความมื ด ดำในใจ

รู้วิธี จัดการ กิ เ ล ส ตั น หาของตน ไม่ตกอยู่ใต้อำน าจวัตถุเงินทอง ละลดความสุขทางก า ม

เพิ่มพูนความสุขทางใจ คือสุขจากสิ่งดีงาม สุขจากการวางตนอยู่เหนือสถานการณ์ละความอิจฉา สุขจากสมาธิ

รู้จัก เมตตา ช่วยเหลือ ยินดี แบ่ งปั น และปล่อยวางได้

7. เข้าใจ ชีวิตตามความเป็นจริง

เห็นว่า ชีวิตคือของชั่ วคร าว สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต คือผลอันเกิ ด จากการกระทำของเราทั้งอดีตและปัจจุบัน การเวียนว่าย

มีจริง การพ้นไปจากการเวียนว่าย มีจริง รู้จักเห็นโ ท ษ ของความสุขเห็น โ ท ษ ของความทุกข์

เห็น โ ท ษ ของการเสียไป รู้จักกระบวนการทำงานของจิตใจและความคิด เห็นหนทางแก้ไขความทุ กข์อย่างถูกต้อง

และเดินตามแนวทางที่ถูกต้อง และต้องมีวิธีศึกษา และปฏิบัติอย่ างถูกต้องด้วยนะ