ธรรมะ

หมั่นทำ 3 ทาน ชีวิตจะเจริญขึ้น ก้าวหน้าขึ้น

ธรรมทาน

นั่นก็คือ การให้ความรู้ที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์กับคนอื่นๆ จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ การทำงานประจำวันที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ

ทำงานด้วยความเต็มใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือส วดมนต์ทุกวัน เพราะการส วดมนต์ทุกครั้ง นอกจากสร้างกุศลให้เราเองแล้ว

ทุกครั้งที่ส วดจะมีพรหมเทพเทวา ด วงจิตวิญญ าณที่อยู่บริเวณนั้นๆ มาร่วมฟังธรรม ฟังคำสรรเสริญที่บูช าพระพุทธเจ้าด้วย

วัตถุทาน

ไม่ได้ใช้เงินมากอะไร เอาที่เรามี เอาที่ไม่เดื อ ด ร้อน จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์

หรือจะให้อาหารสั ตว์ที่บ้าน จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน เหล่านี้นับว่าเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งนั้น

อภัยทาน

จะทำง่ายหรือจะย าก ก็ได้เหมือนกัน เพราะหากเราโก ร ธ ปักใจหรืออาฆ าตแค้ นผู้ใด เราเองก็มักจะให้อภัยย าก

ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีให้เราให้อภัยคน ง่ายๆ ต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วย

ก็เริ่มจากเมตตา มากรุณา มามุติทา และหากไม่ไหวก็อุเบกขาคือ ปล่อยวางเสีย

คิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับก ร ร ม นั้นเอง จงเริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน ต่อไปก็ขย ายออกไป จะสำเร็จโดยง่าย

ที่กล่าวมานี้ ทั้ง 3 ทาน สามารถทำได้ทุกวัน แล้วทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ ก็จะพบกับ “ปาฏิหาริย์”

ที่ท่านจะรู้ด้วยตนเองทันที และขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความสงบในจิตใจ ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ในทุกๆวัน

ขอขอบคุณ postsod