ข้อคิดคติเตือนใจธรรมะ

อธิษฐานเพียง 5 นาที เพิ่มศิริมงคล ชีวิตไม่มีตกต่ำ

อธิษฐานเพียง 5 นาที เพิ่มศิริมงคลให้ตัวเอง อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือ ส ว ดก่อนนอนก็ได้ เห็น ผ ล รั บ ร อ ง

อาจทำให้หลายๆ คน ที่ต้องการส วดมนต์ และไม่ค่อยจะมีเวลามากนัก สามารถส วดมนต์ได้อย่างสบายใจ

และแม้จะเป็นบทส วดมนต์แบบสั้นๆ ก็สามารถแผ่บุญส่วนกุศลนี้ ไปถึงสรรพสั ตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายได้อย่างครบถ้วน

นะโม 3 จบ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือพล าดพลั้ง ล่วงเกิน บิดาและมารดา

ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ ทุกๆ พระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่ง ศั ก ดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และรวมถึงผู้มีพระคุณ

ท่านเจ้ากรร มนายเ ว ร จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี ขอจงได้โปรด อโหสิก ร ร มแ ก่ ข้าพเจ้าด้วยเทอญ หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัวติ ดตามมา

ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วๆ ไป ขอ ถ อ นคำอธิษฐานที่จะติดต ามคู่ในอดีต

ขอจงต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระแก่กัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตน ในทางที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตที่ ผ่ า น มาจนถึงปัจจุบันนั้น

จงบรรดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจน บริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา

อุปสรรคใดๆ หรืแโ ร คภั ยใดๆ ขอให้มล าย สิ้นหายไป ขอให้ข้าพเจ้านั้น มีความสว่าง ทั้งทางโ ล ก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

และหากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า จะช า ติ ใ ด ภ พ ใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ขอ ถ อ น ความ พ ย า บ า ท ความอ า ฆ าต

และคำส า ป แ ช่งในทุกชาติ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสา ป แ ช่ ง ขอให้พ้นน ร กภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรมด้วยเทอญ

แนะนำส ว ดก่อนนอนทุกคืน จงตั้งใจให้ อภั ยทุกสิ่งทุกอย่างและกับทุกคน จงทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก ความตั้งใจเช่นนี้

ทำให้ใจเราสงบ เราจะหลับไปอย่างเป็นสุข ตื่นขึ้นพร้อมความสดชื่น แจ่มใส

เมื่อใดที่ใจของเรา ผู ก เ ว ร เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบเพียง ศั ต รู แต่หากเมื่อใดใจของเรามีเมตตา มองไปทางใด เราจะเจอแต่มิตรไมตรีที่ดีๆ

ขอขอบคุณ boktorth