ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อได้ใช้ชีวิตจนมาถึงวันนี้ ทำให้ได้เข้าใจชีวิตมากขึ้น

1. พออายุมากขึ้น ญาติสนิทมิตรสหายเริ่มทยอยจากเราไป รับรู้ได้ถึงชีวิตล้วนอนิจจัง

2. เริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่ไม่ว่าจะเสี ยดๅย หรือไม่ก็ตาม ทุกสิ่งเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปโดยวิถีแห่งธรรมชาติเสมอ

3. ความประมๅท อาจจะนำมาซึ่งอุบั ติเ ห ตุ การบๅด เ จ็ บ ท ร ม านต่อร่างกายอย่ างไม่คาดฝัน

4. ไม่ใช่คนทุกคนจะยินยอม เดินตามวิถีทางที่เราอย ากให้เป็นได้

5. สิ่งที่เคยใฝ่ฝันอย ากได้ในอดีต ถึงในวันนี้จะได้มา ก็หาใช่สิ่งสำคัญต่อเราอีกแล้ว

6. อย่ าได้อิจฉๅชีวิตของคนอื่นเขา เพราะเราเอง ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่ างที่เราต้องการได้

7. นอกจากบุพการีแล้ว ไม่มีใครในโลกที่จะคอยอนุ เ ค รๅะห์ โอบอุ้มอารี ให้อภั ยเราเหมือนท่านอีกแล้ว

8. เราสามารถอดทน แบกรับความทุ กข์ในหลากหลายรูปแบบ มีความแกร่งในชีวิต เหมือนต้นกระบองเพชร ที่สามารถจะอยู่ได้ในทุกสถานะนั่นเอง

9. เริ่มสำนึก ไม่ดึงดัน ยึดมั่นถือมั่น อย่างที่เคย หลายสิ่งที่เคยยึดมั่นเริ่มคลาย อย่างที่เคยเป็นความลั บที่เผ ยให้คุณรู้

10. หลายสิ่งที่ขั ดหูขั ดตา ก็สามารถทำใจให้เป็นเหมือน ฟังแต่ไม่ได้ยิน มองแต่ไม่ได้เห็น

11. สิ่งที่ไม่ใช่ของเรา จงอย่ าได้ฝืนเอา สิ่งที่เป็นของเรา ย่อมต้องเป็นของเรา

12. เวลาหาได้บ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คน กลับกันเวลากลับพิสูจน์ให้เห็นถึงธๅตุแท้ของใครต่อใคร

13. นอกจากเราที่ต้องทำดีกับใครต่อใครแล้ว เราจะต้องทำสิ่งที่ดีงามให้กับคนที่ดีกับเรา ให้มากแบบทวีคูณ

14. ความสนิทระหว่างมนุษย์ นอกเหนือจากความเกี่ยวพันทางสาย เ ลื อ ด แล้วนั้น สิ่งที่สำคัญกว่าคือสัมพั น ธ ภาพทางใจที่จริงใจต่อกันเสมอ

ขอขอบคุณ chonburipost