ข้อคิดคติเตือนใจ

บุญ 12 ประการ ที่คนกตัญญูต่อพ่อแม่จะได้รับ

พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณ คอยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆ เป็นพระอรหันต์ที่ยิ่งใหญ่ของบ้าน ความเชื่อของทุกศ าสนาจะมีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี กตัญญูต่อพ่อแม่ ปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ทดแทนบุญคุณท่าน

ก็นับว่าเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับเราทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และในวันนี้เรามีผลดี ที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญู มาให้ทุกๆ คนได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตต่อไปด้วย ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1 เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ เราก็ดูแลเลี้ยงดูท่าน คอยช่วย เหลือกิจการงานท่านเป็นอย่ างดี ให้ความสะดวกสบาย ใส่ใจและมีเวลาให้ท่าน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับท่าน เมื่อท่านยิ้มความสุขเหล่านั้นก็จะย้อนมาหาเราเอง

2 เมื่อท่านล่ ว ง ลั บแล้ว จัดพิธีให้ท่าน คอยทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านอยู่เรื่อยๆ เพราะเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ลูกต้องทำ

อานิสงส์จากการดูแลพ่อแม่ มี 12 ประการ

1 ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

2 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ในหน้าที่การงาน

3 ทำให้พ้นทุ กข์พ้นภั ยได้

4 ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

5 ทำให้ได้ล าภโดยง่าย

6 ทำให้แคล้ ว ค ล า ด ภั ยในย ามคับขัน

7 ทำให้เป็นคนมีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม

8 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

9 ทำให้มีความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

10 เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

11 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

12 ทำให้เป็นคน รอบคอบ มีสติ ในการที่จะคิดทำการใดๆ

พ่อและแม่ของเรา คือพระอรหันต์ของลูกๆ ดูแลท่านให้ดี ให้ท่านอยู่กับเรานานๆ

ขอขอบคุณ postsara