ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่ออะไรไม่ได้ดังใจ จงนึกถึง 7 ข้อ นี้

เมื่ออะไรไม่ได้ดังใจ จงนิ่งเข้าไว้ ความโ ก ร ธ มักเข้ามาเยือน ตอนที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว บางทีสาเหตุนั้นอาจไม่ได้มาจากเราเอง แต่เกิ ดจากปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกมาเป็นตัวกระทบ และอีกทั้งความโ ก ร ธยังเปรียบเสมือนกับไฟ ไ ห ม้ ป่าเลยล่ะ

ที่มาทำร้ า ย ทั้งตัวเราและไปจนถึงคนรอบข้างของเรา หากเกิดความโ ก ร ธขึ้นแล้วเราจะหาวิธีบรรเทา สถานการณ์นั้นได้ยังไง

ลองมาทำตามวิธี ข จั ด ความ โ ก ร ธ ตามคำแนะนำของ ท่าน ว.ว ชิ ร เ ม ธี กันดูนะ

1. หมั่นเจริญสติในชีวิตประจำวันอยู่เสมอ หมั่นทำให้เป็นนิสัย เมื่อพลังสติมีมากขึ้น จะรู้เท่าทันความโ ก ร ธ

2. ขอตัวออกมาจากสถานการณ์นั้นๆ เพราะอาจถูกก ระตุ้น เร้า เราเองอาจควบคุมตัวเองไม่ได้

3. งดการพูดในขณะนั้น เพราะอาจจะพลั้งเผลอ พูดในสิ่งไม่ดี หรือสิ่งที่ไม่ควรพูด ที่อาจต้องกลับมาเสี ยใจตอนที่คิดได้แล้ว

4. พาตัวเองไปทำอย่ างอื่นหรือไปที่อื่น เพื่อเบี่ ยงเบนจิตออกจากความโ ก ร ธนั้น

5. เจริญเมตตา พิจารณาว่าทั้งเราทั้งเขาที่กำลังโ ก ร ธอยู่ขณะนั้น ล้วนอยู่ในวั ฏจั ก รแห่งความทุ กข์ทั้งนั้น

6. หาโอกาสฝึกสมาธิภาวนา สวดมนต์ ให้จิตมีฐานที่มั่นคง เวลาถูกกระท บจะได้ไม่กระเทื อน

7. งดการตัดสินใจในขณะนั้น ในตอนที่กำลังโก ร ธ เพราะอารมณ์ชั่ ววูบที่เกิ ดขึ้นนั้น อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิ ดพล าดได้ อาจเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นได้

ขอขอบคุณ โดย ว.วชิรเมธี