ข้อคิดคติเตือนใจ

12 วิธี อภัยคนให้เป็น จิตใจย่อมเป็นสุข

1. มองเขา มองผู้อื่น เป็นเพื่อนทุ กข์

เกิด แก่ เจ็ บ ต า ย เป็นเรื่องธรรมดา มองทุกคนด้วยความรัก ให้มองว่าเขาก็มีเ ลื อ ด มีเนื้ อ มีเจ็ บ ดีใจ เสี ยใจเหมือนทั่วไป

2.ยอมรับกับใจของเราไปตามจริง

ว่า แท้จริงแล้ว เราจะโก ร ธ ยังรู้สึกไม่ดีกับเขาอยู่ ให้รู้ว่า นี่เป็นอาก ารปกติของคน ทุกคนก็เป็นแบบนี้มากบ้างน้อยบ้าง เราไม่ได้เป็นอยู่คนเดียว ไม่ต้องไปถามหาเหตุผล ขอให้เข้าใจว่า เมื่อคิดจะให้อภัยใครแล้ว ก็อย่ าไปถามหาเหตุผลถูกผิ ด

3. ทำใจสบายๆ มองสิ่งต่างๆ ด้วยใจที่เบิกบาน ทำความเข้าใจ และจงตระหนักให้ชัดเจนว่า สิ่งต่างๆ ได้เป็นอดีต และมันได้ผ่านพ้นไปแล้ว ให้เข้าใจทุกๆสิ่ง

4. มองตัวเองว่า เราเองก็เคยทำผิ ดพล าดมาก่อน

ใช่ว่าเราจะดีไปทุกเรื่อง เราเองก็ไม่ได้ดีไปทั้งหมดหรอก และเราก็เคยทำให้คนอื่นเสี ยใจเช่นกัน

5. ฝึกเมตตาต่อผู้อื่นคน

สั ตว์ สิ่งต่างๆ รอบตัว จงมองโลกนี้ด้วยใจที่อ่อนโยน จงอยู่กับโลกนี้ ราวกับว่าโลกนี้เหมือนโลกนี้เป็นด อ ก ไม้ที่บอบบางควรค่าแก่การทะนุถนอม

6. มองความดีของผู้ที่เราโก ร ธ

มองในมุมที่เป็นข้อดีของเขา มองให้เห็นถึงความดี มองอย่ างเปิดใจ จนสามารถยอมรับ สามารถชื่นชมในความดีของเขาได้

7. หากโก ร ธ ลองฝึกรู้ตัว

ไม่จำเป็นต้องหายโก ร ธ ทันที แต่ให้หยุดนิ่ง แล้วมองมาที่ใจตัวเอง มองให้เห็นความชั่วร้ า ย ของตนเอง ปล่อยวาง แล้วค่อยๆ แก้ไขสิ่งต่างๆ และอย่ าไปรู้สึกอึดอัดกับความไม่ดีของตนมากไป จงเข้าใจว่า ทุกคนมีข้อดีข้อเสี ย และเรากำลังฝึกมองตนเองอยู่ โดยเฉพาะเวลาโกร ธ ให้เราตระหนักไว้ว่า เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการมองตนเอง

8. ลองทำดีกับผู้อื่นเหมือนที่ทำดีกับตน

เก็บของดีๆ ไว้ให้คนอื่นกิน ของไม่ดีเก็บไว้กินเอง หากไปร้านหนังสือ ซื้อเล่มเก่าๆ มาอ่ าน เล่มดีๆ ให้คนอื่นที่ไปซื้อได้อ่ าน ทำอะไรอย่ าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เรา แต่เก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้คนอื่น

9. จะเจอใครก็ตาม จงมองหาข้อดีของเขาให้เป็นนิสัย

มองไปที่หัวใจของเขา จนเห็นความงดงาม ในกายใจของเขา

10. อย่าไปใส่ใจเรื่องการอโหสิก ร ร ม

หากยังไม่พร้อม ก็ให้ละไว้ หยุดพูดสิ่งไม่ดี หยุดทำสิ่งไม่ดี หากใจยังให้อภัยไม่ได้ ก็จงแขวนทุกอย่ างเอาไว้ก่อนเถิด

11.ที่อโหสิก ร ร มไม่ได้ เพราะจิตใจยังไม่ปล่อยวางเรื่องที่เกิดขึ้น

ง่ายๆ เลยว่า ยังคิดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วมาคิดปรุงแต่งซ้ำๆ อภัยวันนี้ พรุ่งนี้คิดอีกก็โกร ธ เหมือนเดิม เมื่อโก ร ธ แล้วนึกได้ ก็ให้อภัยแล้วก็โกร ธ อีก ที่เป็นแบบนี้ เพราะใจเรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเอง

12. ให้อภัยผู้อื่น

การให้อภัยเป็นการสร้างสันติภาพ ในจิตใจของเราเอง เราคือผู้รับประโยชน์ทางตรง ส่วนคนที่เราอภัย คือผู้รับประโยชน์ทางอ้อม ถ้าเรากั กเก็บความโกร ธแ ค้นไว้

คนแรกเลย ที่เสี ยประโยชน์ก็คือเรา เพราะเราคือผู้จุ ด ไ ฟ เ ผ า บ้านแห่งความสันติภาพของตัวเอง จงมองโลกอย่ างผู้ตื่น มองด้วยสติปัญญาอย่ ามองด้วยอัตตา เรามาอยู่โลกนี้เพียงชั่ วคราว และไม่ใช่ใครยิ่งใหญ่ที่ไหน

เป็นแค่คนธรรมดาเท่านั้น สุขทุ กข์ของเรา ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ก็ไม่ต่างจากใคร แต่เป็นแค่เรื่องธรรมดา อยู่อย่ างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อโลก สุขบ้าง ทุกข์บ้างก็เข้าใจและเรียนรู้ไป แม้มีคนอื่นทำเราเสี ยใจ ก็เป็นเรื่องธรรมดา โลกนี้มีคนเสี ยใจทุกวัน แค่บังเอิญวันนี้มันเกิดขึ้นกับเราแค่นั้นเอง

ขอขอบคุณ learninghubthailand