ข้อคิดคติเตือนใจ

ใช้ชีวิตให้เหมือนผ้า เ ช็ ด พื้ น คุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น

พอใครได้ยินคำว่า ผ้าขิ้ริ้ว นี้ก็คงนึงถึงผ้าส ก ป ร ก เก่าๆ ที่เอาไว้เช็ดของส ก ป ร ก แล้วใครจะคิดล่ะว่า ผ้าขิ้ริ้วนี้ก็สามารถนำมาเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับใครหลายคนได้เช่นกัน

1. ทนทานต่อการขั ด ถู ไม่เปร าะบาง

ดังเช่นคนที่มีความอดทนสูง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ แม้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน ก็อดทนได้เพื่อให้สำเร็จ ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น มีจิตใจหนักแน่น คือไม่เป็นคนทุกข์ง่ายใจเบา แต่นิ่งและหนักแน่นคงดุจแผ่นดิน

2. พอใจที่ได้อยู่เบื้องหลัง ความสะอาด

ก็เหมือนคนเราควรพอใจ ที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้อื่น จงมีความพอใจที่จะทำงานปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ มีความสุขและภูมิใจที่ได้มอบความสำเร็จให้ใครต่อใคร ไม่ใช่ทำให้ตัวเอง ใหญ่ขึ้น แต่คนอื่น กลับเล็กลง

3. ดูดซับความส ก ป ร กได้ และสามารถสลัดความสก ป ร ก ออกจากตัวได้เช่นกัน

เสน่ห์ของคนอยู่ที่รู้ตัวเองว่าตนสก ป ร ก ถึงเวลาต้องชำร ะ ล้ างแล้ว ไม่ใช่ว่า อมความสกป ร ก ไว้แล้ว แล้วบอกว่าตัวเองสะอาดกว่าใครเขา

4. เป็นผ้าที่สะอาดที่สุด

ขณะที่คนมองว่าสกป ร ก ที่สุด เหมือนคนที่ฝึกหัดขัดเกลาตนเอง รู้จักถ่อมตนและอ่อนโยน ไม่โอหัง ให้เป็นที่รั งเกี ยจของผู้อื่น เขาจะเป็นคนที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะมาจากสกุลใด การศึกษา มากหรือน้อย เป็นผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อวดดี เหมือนผ้าขิ้ริ้วห่อทอง

5. ยอมสก ป ร ก เพื่อให้สิ่งอื่นนั้นสะอาด

เสน่ห์ของคนอยู่ที่ยอมลำบากและให้ผู้อื่นเป็นสุข พ่อแม่เรายอมเหนื่อยเพราะต้องการให้ลูกหลานอยู่สุขสบาย บางทีความสุขที่แท้จริง ก็คือการได้ยืนแอบยิ้มอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกหลานตัวเอง

6. แม้จะเป็นผ้าไม่มีร าคา แต่มีคุณค่ายิ่งใหญ่นัก

เหมือนคนที่คอยทำตัวเองให้มีคุณค่า ด้วยการทำงาน มิใช่ด้วยการประจบ ทำตนให้มีค่า มีประโยชน์ ไม่ใช่งอมืองอเท้า เอาแต่โท ษวาสนาชะตาชีวิตตัวเอง ต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองอย่ ารอคอยจากใคร

7. ยอมให้ถูกใช้งาน ในที่สกป ร ก ที่สุด

ยอมทำในสิ่งที่คนทั้งหลายรั งเกี ยจ แต่ก็ตั้งใจทำให้เป็นของมีค่าขึ้นมาได้ หรือยินดีในการบริการ อิ่มเอิบเมื่อได้บริการรับใช้คนอื่น รับใช้สังคม ดีใจเมื่อคนยินดีมาใช้บริการความรู้ ความสามารถของตน

8. ไม่เกี่ยง ว่าจะถูกใช้เช็ ด ถู สิ่งใด

เหมือนคนที่ยอม อาสาทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่บ่น รู้จักอาสาคน อาสาทำงาน ตั้งใจทำงานโดยไม่เกี่ยงงอน ไม่ว่าจะเป็นไหนก็ตาม หลายคนที่ตกงานเพราะไม่ยอมทำงานนั่นเอง

9. แม้จะถูกมองว่าเป็นผ้าขิ้ริ้ว แต่จะไม่ทำตัวให้ขิ้เหร่

เหมือนคนที่รู้ตัวว่า กำลังถูกคนสบประม าท จะต้องตั้งใจเอาชนะอุปสรรคตรงนั้นให้ได้ ไม่ย่อท้อ รู้ตัวตลอดเวลาว่า กำลังทำสิ่งใดและมีกำลังใจในสิ่งนั้น จงมองเห็นคุณค่าจากสิ่งที่คนทั้งหลายมองว่าไ ร้ค่า หากมีปัญหาให้ลองมองสองด้านเข้าไว้

ชีวิตของคนเรา หากทนความทุกข์ย ากลำบาก ยอมสัมผัสกับงานที่ต่ำต้ อ ย ได้ ก็จะมีความหมายทุกคนจึงควรพากเพียรพย าย ามสร้างความหมายให้กับชีวิต อย่ างที่ผ้าขิ้ริ้วสร้างให้กับตัวเอง ทำตัวเองให้มีคุณค่า มองให้เห็นถึงคุณค่าของตัวเองก่อน แล้วเราจะไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวังต่อสิ่งใดๆ

ขอขอบคุณ postsara