ข้อคิดคติเตือนใจ

สามีประเสริฐ 5 ประการ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้

การที่เป็นสามี การเป็นพ่อที่ดีนั้น เป็นหน้าที่ที่ต้องอาศัยความอดทนอย่างมาก และผู้หญิงหลาย ๆ คน ต่างก็มองหาคุณสมบัติดังกล่าวในตัวชายอันเป็นที่รัก คนที่จะสามารถฝากชีวิตทั้งหมดที่เหลืออยู่ให้เขาดูแล

ฉะนั้นการทำตัวเป็นสามีหรือพ่อที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติของคุณผู้ชายทุกคนที่มีครอบครัว วันนี้เราจึงได้นำเรื่อง สามีที่ดี 5 ประการ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ มาฝาก

คุณสมบัติ ของคู่สร้างคู่สม

พื้นฐานที่มั่นคงที่จะทำให้สามีภรรย าครองชีวิตกันย าวนาน คือคู่สามีภรรย าต้องมีสมชีวิธรรม ได้แก่

1. สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน ได้แก่ มีหลักการ มีเป้าหมายชีวิตเหมือนกัน มีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา

2. สมสีลา มีศีลเสมอกัน ได้แก่ กิริย ามารย าทอบรมมาดีเสมอกัน ความประพฤติศีลธรรมจรรย า

3. สมจาคา มีจาคะเสมอกัน ได้แก่ ไม่เห็นแก่ตัว ใจกว้างเสมอกัน เสี ยสละชอบช่วยเหลือ

4. สมปัญญา มีปัญญาเสมอกัน เช่น มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ พูดกันรู้เรื่อง ไม่ดื้อด้าน เข้าใจกัน เห็นใจกัน

5 หน้าที่ของสามีที่ดี

1. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน

สังคมไท ย มีจารีตให้ฝ่ายภรรย าดูแลงานบ้านงานเรือนเป็นหลัก ที่มักเรียกกันว่า แม่บ้าน กิจนี้สามีให้มอบให้หญิงเป็นผู้ดูแล ด้วยการสนับสนุนเงินทองให้กับภรรย าเป็นนิจ อันเป็นค่าใช้จ่ายในงานบ้านงานเรือนต่างๆ นั่นเอง

2. ไม่ดู ห มิ่ น

ผู้ที่ดู ห มิ่ น คนอื่นถือว่าไม่ให้เกียรติกันมาก ผู้ที่ไม่ดูห มิ่ น น้ำใจภรรย า ไม่ดูห มิ่ น ในชาติตระกูล หรือเรื่องต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติ เพราะเมื่อมีการดูห มิ่ น กันแล้ว มันทำให้เกิดความแครงใจ บ า ด ห ม างใจ และที่สุด คือ การเสื่ อมศรัทธาในรักของอีกฝ่าย นำไปสู่การหย่ าร้ างของครอบครัวด้วยได้

3. มอบของขวัญ ตามโอกาส

วาระโอกาสต่างๆ ที่เป็นวันสำคัญของการครองรัก เช่น วันแต่งงาน วันเกิด เป็นต้น สามีที่ดีพึงหาของขวัญมอบให้ด้วย เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เป็นต้น การให้ของขวัญนี้ ผูกสัมพันธ์ความรักของฝ่ายภรรย าได้

4. ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรย า

การยกย่อง นับว่าเป็นภรรย าอย่างออกหน้าในสังคม ถือว่ามีความสำคัญต่อผู้เป็นภรรย า เพราะส่วนมากไม่ต้องการเป็นภรรย าเป็นภรรย าเก็บ แต่ต้องการให้สามียกย่องว่าเป็นภรรย ามากกว่า

และเมื่อเปลี่ยนนามสกุลมาใช้ของสามีแล้ว ก็หวังที่จะให้สามีเป็นที่พักพิง และเป็นที่พึ่งพาได้

5. ไม่นอกใจ

การนอกใจ คือ การประพฤติผิ ด ในก าม ทั้งที่เกิดแต่ในใจคิดจะทำ และการกระทำไปแล้วด้วยการล่ วงในก ามของหญิงอื่นหรือไม่ก็ตาม ความประพฤติเช่นนี้ นับเป็นสิ่งที่ทำร้ ายจิตใจของภรรย า จึงนำไปสู่การทะเล าะ และการเสื่ อมในรัก สุดท้าย คือ การหย่ าร้ างกันในที่สุด แต่ถ้าสามีประพฤติด้วยรักเดียวใจเดียว ก็จะนำมาซึ่งความรักที่ดีต่อไป

อานิสงส์การสงเคราะห์ภรรย า สามี

1. ทำให้สมานสามัคคีกัน

2. ทำให้ครอบครัวมีความสงบสุข

3. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

4. ทำให้ความรักยืนยง

5. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

ขอขอบคุณ yakrookaset