ข้อคิดคติเตือนใจ

7 วิธี เมตตาตัวเองให้เป็น ก่อนจะเมตตาผู้อื่น จะดีกับตัวเราล้วนๆ

1. ความเป็นผู้นำเป็นสิ่งลวงตา

ถึงท่านรักตนเอง จงปรารถนาที่จะเป็นมิตรแท้ มากกว่าการปรารถนาจะเป็นผู้นำ เพราะความเป็นผู้นำนั้น แยกท่านออกจากเพื่อนมนุษย์ ท่านจะเหงา

และไม่กล้าเปิดเผ ย ตนเองกับผู้ใด ทว่า ความเป็นมิตรแท้ ทำให้ท่านมีเพื่อนมากมาย ทำให้ท่านผ่อนคลายในความเป็นคนธรรมดาๆ ยิ่งท่านแบ่งแยกตนเองออกจากผู้อื่นมากแค่ไหน ความโดดเดี่ยวความอ้างว้าง จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น

2. หากท่านมีความเมตตา

ท่านมิได้ทำเพื่อใครแต่ท่านทำเพื่อตัวเอง เมื่อเมตตาผู้อื่นเท่ากับเมตตาตัวเอง โก ร ธ แ ค้ น ผู้อื่น ก็ไม่ต่างอะไรกับการจุ ด ไ ฟ เ ผ าใจตน

เปลี่ยนมุมมองข้อนี้ใหม่ซะ ท่านมิได้ให้อภัยเขา เพราะอย ากให้เขาเป็นสุข แต่ท่านจงให้อภัยเขา เพื่อสร้างความสุขให้ตัวของท่านเอง เมตตาคนอื่นเท่ากับเมตตาตนเอง ขอให้ท่านตั้งทัศนคติไว้อย่างนี้ ต่อไปชีวิตของท่านจะเป็นอิสระจากความโก ร ธ ความเ ก ลี ย ด ความ ชิ ง ชั ง

3. “ฉันไม่แคร์”

คำนี้คือคำลวงตา เหมือนกับท่านพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นแล้ว แต่ไม่เลย เมื่อท่านเอยคำนี้ “ฉันไม่แคร์” ท่านกำลังหลงกลมานะอัตตาตัวเอง จงมองให้ดีสิ มองให้ออก

กิเล ส ตนใดอยู่ภายใต้คำพูดประโยคนี้ ความชิ ง ชั ง กำลังบงก า ร ท่านอยู่ เปลี่ยนจากคำว่า “ฉันไม่แคร์” เป็นคำว่า “ฉันเข้าใจ” ได้ไหม “ไม่เป็นไรหรอก ฉันเข้าใจแล้ว ฉันเป็นอิสระจากความทุ กข์นั้นแล้ว” ท่านคิดได้อย่ างนี้ ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาตนเองที่แท้จริง

4. แม้ท่านรักและเมตตาตัวเอง

ท่านจะพาตนเองออกจากความงดงามของธรรมชาติมิได้ จงรักธรรมชาติ รักภูเขา รักต้นไม้ รักท้องทะเล คำว่ารักไม่ใช่การเชยชม แต่คำว่ารักคือการโอบอุ้มดูแล

ถึงท่านเดินทางไกลไปชมน้ำตก นั่นยังไม่เรียกว่ารักธรรมชาติ ท่านแค่ชอบชื่นชมธรรมชาติ ความชอบมิได้มีพลังพอให้ท่านเกิดความรู้สึกในการดูแล ความรักต่างหากที่ทำให้ท่านอย ากจับจอบเสี ยม

เดินทางไกลไปปลูกป่า จงรักธรรมชาติ จงดูแลโอบอุ้มธรรมชาติ แล้วท่านจะได้สัมผัสความเย็นกายเย็นใจ ธรรมชาติจะสอนให้ท่านเมตตาตัวเอง ท่านจะได้เรียนรู้การลดละอัตตาตัวตน ความเมตตาและรักตนเองในทางที่ถูกที่ควร ในทางงดงาม จะบังเกิดกับท่าน

5. คำพูดมีพลังย้อมจิตใจคน

แม้ว่าท่านเมตตาตนเองแล้ว จงเลือกใช้แต่วาจาภาษาด อ ก ไม้ ภาษาด อ ก ไม้มิได้วัดกันที่หย าบค ายหรือสุภาพ แต่จะวัดกันที่ความจริงใจ และศูนย์กลางในการส่งส าร

เมื่อท่านเอ่ยถ้อยคำผ่านจิตใจอันงดงาม คำพูดอาจสั้นห้วน แต่มันได้กลายเป็นด อ ก ไม้ของผู้ฟังอย่ างสมบูรณ์ รักตนเองแล้วนั้นก็จงอย่ าพูดจาทำล า ยจิตใจผู้อื่น อย่ าริอาจเป็นคนขิ้โก ห ก ท่านจงใช้คำพูดด้วยเหตุด้วยผล ท่านจะรักและรู้สึกดีกับตนเองเมื่อทำได้ ผู้อื่นก็จะรู้สึกดีกับท่านเหมือนกัน

6. แต่ละวันที่ท่านทำหน้าที่นั้น ท่านจะเหนื่อย ท้อแท้มาก

เมื่อท่านคิดว่า สิ่งที่กำลังอยู่นี้ท่านจะได้รับอะไร ความคิดที่จะ “ได้” เป็นของหนัก แต่ความคิดที่จะ “ให้” เป็นของเบา ให้ถามตนเองว่า

การงานของท่าน ช่วยใครให้มีความสุขบ้าง แล้วใช้พลังตรงนั้นเป็นตัวขับเคลื่อน นี่เป็นการทำงานด้วยความเมตตา แต่จงร ะ วั ง ให้ดี กิเ ล ส นี้ร้ า ยนัก ในบางครั้งมันหล อ ก ล วงท่าน ให้ท่านคิดว่ากำลังทำเพื่อคนอื่น แต่ทั้งๆ ที่ท่านกำลังใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ โปรดดูใจของตนให้ดี อย่ าด่วนสรุปเรื่องนี้เร็วเกินไปเลย

7. ความโล ภ ความโก ร ธ และความหลง

เป็นสิ่งที่ทำล ายชีวิตของเรามากที่สุด อะไรหรือคือการรักและเมตตาตัวเอง สน อ ง ความต้องการตนเองอย่ างนั้นหรือ เรียกร้องความรักจากผู้อื่นอย่ างนั้นหรือ

ดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จที่สุดอย่ างนั้นหรือ ไม่เลย ความรักตนเองมีความลึกซึ้งกว่านั้น หากท่านรักตนเองแล้ว ท่านจำเป็นต้องเป็นผู้หาญกล้า กล้าทำล ายความเห็นแก่ตัว มีเพียงผู้กล้าเท่านั้นที่กล้าเป็น ศั ต รู กับความเห็นแก่ตัวของตัวเอง

เพราะความเห็นแก่ตัวนั้น กลืนกินชีวิตของท่านมาเนิ่นนานแล้ว แต่ท่านไม่รู้ ด้วยความปล่อยปละละเลย ด้วยความเคยชินของท่านเองนั่นแหละ

ขอขอบคุณ today.line.me