ข้อคิดคติเตือนใจ

ความต่างของมิตรแท้ และมิตรเทีຍม อ่ า น แล้วจะเข้าใจ

ถ้าไม่มีเงิน แล้วจะเหลือเพื่อนดีๆ อยู่สักกี่คน

ความแตกต่าง ระหว่าง มิตรแท้ กับมิตรเที ยม หลายคนเคยเจอ และในทางพระพุทธศๅสนา จะกล่าวถึงเรื่องเพื่อนไว้คือ เพื่อนแท้จะเป็นคนที่คอยชักจูง คอยพูดสนับสนุนให้เราไปในทางที่ดี จะนำพาเราไปในช่วงเวลาดีๆ ไม่ทำให้คนอื่นเดื อ ด ร้อน

ในทางกลับกัน เพื่อนที่ไม่แท้ เรียกว่ามิตรเที ยม คือเพื่อนที่พาเราไปในทิศทางที่แ ย่ พาเราไปในทางที่เสื่ อมลง ทำให้ชีวิตของเรา ต่ำลงไปอีก ในวันนี้เราจะมากล่าวถึงมิตรแท้และมิตรเที ยม และคนรอบข้างของคุณเป็นมิตรแท้หรือมิตรเที ยมกันแน่

4 มิตรแท้ ที่น่ายกย่อง

1. มิตรแนะนำประโยชน์ เป็นเพื่อนที่คอยแนะนำแต่ในทางที่ดี เป็นเหมือนครู ห้ ามมิให้ทำชั่ ว แนะนำให้ทำแต่ความดี ให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยทำ บอกไปสู่อนาคตอันสดใส ด้วยการแสวงหาปัญญาหรือความรู้

2. มิตรมีอุปการะ คอยป้องกันเพื่อนของตนและยังเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้ และเพื่อนก็พึ่งพาได้เสมอ ป้องกันเพื่อนผู้ประม าท ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประม าท หากมีธุระ ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก แม้แต่ชีวิต ยังสละได้

3. มิตรมีความรักใคร่ ได้แก่ เพื่อนประเภทสหาย มีลักษณะสำคัญ 4 ประการ

ทุ กข์ ทุ กข์ ด้วย หรือ ไม่ยินดีด้วยความเสื่ อมของเพื่อนตัวเอง

สุข สุข ด้วย หรือ ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อนตัวเอง

โต้เถี ยงผู้ที่ติเตียนเพื่อน หมายถึง เมื่อเห็นคนอื่นติเตียนเพื่อนของตนไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง ก็ช่วยพูดจาชี้แจงให้เข้าใจซึ่งกันและกันได้

รับรองคนพูดสรรเสริญเพื่อน หมายถึง เมื่อเห็นคนพูดจาชมเชยเพื่อนก็พูดจาสนับสนุนเช่นกัน

4. มิตรร่วมสุขร่วมทุ กข์ คือเพื่อนสนิทเหมือนญาติ คอยช่วยเหลือเกื้อกูล ไว้วางใจกัน บอกคว า ม ลั บ กับเพื่อน ต่างฝ่ายต่างเผ ย ควา ม ลั บ ของตนเพื่อน ถ้าควา ม ลั บ นั้นมีจุดอ่อนหรือปมด้ อ ย ก็ช่วยกันแก่ไข และเป็นการให้ความไว้วางใจแก่กัน

ปิดควา ม ลั บ ของเพื่อน ไม่ให้คนอื่นรู้ ไม่ละทิ้งย ามวิบัติ เมื่อเวลาที่เพื่อนตกทุ กข์ได้ย ากก็คอยช่วยเหลือไม่ละทิ้ง

4 มิตรเที ยม เพื่อนที่พาล่มจม

1. คนดีแต่พูด พูดในสิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์อะไร

เก็บของล่วงแล้วมาปราศรัย(พูด) คือ พวกที่คอยเรียกร้องความสนใจ ส่วนใหญ่ชอบพูดเรื่องในอดีต อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศรัย คือ พวกที่ชอบพูดในเรื่องของอนาคต พูดในทำนองการพย ากรณ์ ทำตัวเองเหมือนเป็นผู้รอบรู้

สงเคร าะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ คือ หากช่วยเหลือคนที่คบกันอยู่ก็จะช่วยเหลือแบบเล่น ให้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ออกปากพึ่งมิได้ เมื่อเพื่อนต้องการพึ่งเพราะมีความเดื อ ดร้อนจริงๆ ก็บ่ายเบี่ยง

2. คนหัวประ จ บ มักคอยตามใจเพื่อน ให้เพื่อนเป็นผู้นำส่วนตัวเองนั้นเป็นผู้ตาม เพราะหวังผลประโยชน์ จะทำชั่ วก็เออออ จะทำดีก็เออออ ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังนินท าเพื่อนตลอด

3. คนปอпลอп คนประเภทนี้ไม่ใช่มิตร แค่แสดงตัวว่าเป็นมิตร ซึ่งหวังผลประโยชน์จากคนที่คบด้วยไงล่ะ คิดเอาแต่ได้ เป็นคนให้น้อย แต่คิดเอาให้ได้มาก

มีภั ยเห็นแก่ตัวไม่ยอม ช่วยใคร แต่เมื่อตัวเองประสบปัญญาจึงมาทำตัวแสดงตัวว่าเป็นมิตร คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน

4. คนชักชวนในทาง ฉิ บ หาย คบเพื่อนเพื่ออาศัยเพื่อนเป็นเครื่องมือ หาความเพลิดเพลิน ชวนดื่มน้ำ เ ม า อันเป็นที่ตั้งแห่งความประม าท ชักชวนเที่ยวกลางคืน ชักชวนเล่นการ พ นั น ชักชวนให้มัว เ ม า ในการเล่น

ขอขอบคุณ postsara