ข้อคิดคติเตือนใจ

อายุ 50 ปีขึ้นไปแล้ว จงบอпสิ่งนี้กับตัวเองในทุกๆวัน

อายุมากแล้ว จงบอпสิ่งนี้กับตัวเองในทุกๆวัน

1. อายุปานนี้แล้ว ต้องเข้าใจก่อนว่า อย่ าแข่งขันกันที่ความงามบนใบหน้า แต่จงแข่งกันที่ความดี อย่ าเปรี ยบกันที่ความมั่งมี สุขภาพที่ดีต่างหากที่ต้องใส่ใจ ชีวิตนี้มีขึ้นมีลง หากมีความสามารถก็แสดงออกเมื่อถึงเวลา แต่อย่ าแสดงทุกเวลา เพราะ “ทำดีได้ แต่อย่ าเด่น จะเป็นภั ย” นั่นเอง

2. โลกนี้ไม่มีใครโ ง่ มีแต่คนที่คิดว่าตนเองแน่ อย่ าคิดว่าตัวเองดีเลิศกว่าใครๆ หากคุณคิดว่ามีแต่คนที่ด้ อ ย กว่า อย่ าลืมว่าที่เด่นกว่าคุณก็มีเยอะนะ เพลาๆ ลงบ้างนะ อย่ าเบ่งให้มากนักเลย

3. ระหว่างชีวิตคู่ เพื่อน บุตรธิดา คนรัก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงพูดกับตัวเองว่าไม่มีใครผิ ดต่อใครไม่มีใครเป็นคนทิ้งใครไป เพราะขณะที่คุณคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายผิ ดนั้น

ฝั่งเขาก็คิดว่าคุณเป็นฝ่ายผิ ด ด้วยเช่นกัน มันก็แค่ใครเข้าใจใคร ใครถนอมใครก็แค่นั้น ไม่ว่าใครจะอยู่ ใครจะไป โอบอุ้มให้อภัยได้ก็จงเลือกทำ เข้าใจฝ่ายตรงข้ามให้มากถึงมันย ากที่จะเข้าใจ เพราะสุดท้ายแล้วใจของคุณเป็นของคุณ คนอื่นไม่อาจเข้าไปอยู่ในใจและทนทุ กข์ไปพร้อมกับคุณได้หรอก

4. อย่ าหวังว่าคนอื่นต้องหยิบยื่นทุกสิ่งอย่างให้ อย่ าหวังว่าต้องได้รับความเห็น อ ก เห็นใจจากผู้ใด อายุไม่น้อยแล้ว จงทำตัวให้เขาเคารพ อย่ าทำตัวให้เขาสมเ พ ช ถ้าอย ากให้คนอื่นยอมรับและยกย่อง ก็ต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าพอนะ

5. จำไว้นะคนดีบนใบหน้าที่สวยหล่อ เขาก็เคยร้องไ ห้ และ บู ด บึ้ ง เช่นกัน ต่อให้สนิทกันอย่งไร เขาก็เคย ท ร ย ศ หั ก ห ลั ง กันมาแล้ว ต่อให้ตำแหน่งมันมีเกียรติมากเพียงใด เขาก็ผลัดกันรุ่งผลัดกันร่วงมานักต่อนัก สิ่งใดควรอยู่ย่อมอยู่ สิ่งใดควรได้ย่อมได้ สิ่งใดควรไปย่อมไป อย่ าคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไป

6. เงินทองเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้ แต่อย่ าหาจนไม่มีเวลาพักล่ะ พอมีพอใช้ก็ได้แล้วอย่ าคิดว่าต้องหาไว้มากๆเผื่อวันใดที่ต า ย ไปลูกๆและคนข้างหลังจะอยู่อย่างไรล่ะ

ข่ าวพี่น้องฆ่ า กัน ต า ย ก็เพราะทรั พย์สมบั ติ ของพ่อแม่ที่หาไว้นี่แหละ ทำบุญเข้าวัดบ้าง เคยได้ยินสุภาษิตนี้มั้ย “เหลือเงินมิสู้เหลือคุณธรรม” หาเงินเก่งก็ต้องใช้เงินให้เป็นด้วย หามาแต่ไม่ใช้ พอวันใดใกล้ต า ย จะกลายเป็นหวงสมบั ติ

7. มาถึงตอนนี้ ไม่มีใครไม่เคยกรำทุ กข์ คุณหน้าดำคร่ำเครี ยดหาเลี้ยงครอบครัว คนอื่นก็เป็นเหมือนกับคุณนั่นแหละ คุณร้องไ ห้ เมื่อพ่ ายแพ้ เขาก็ร้องให้ในวันที่ล้ มเห ล ว เช่นกัน

ดังนั้น อย่ ามัวคิดว่าตัวเองทุ กข์อยู่ฝ่ายเดียว วันใดที่เจอทุ กข์ จงยิ้ม แล้วโลกก็จะยิ้มให้กับคุณเช่นกัน

8. คนที่อายุเลยเลข 50 ผ่านเรื่องราวมามาก ผ่านทุ กข์ผ่านสุขมาเยอะ ผ่านความขั ด แ ย้ ง ช่วงชิ งมามาก ผ่านความผิดหวังสมหวังมามาก

หากคุณยืนหยัดมาได้จนถึงวันนี้ จงหันย้อนกับไปดูวันวาน หลายสิ่งน่าขบขัน หลายสิ่งน่าจดจำ หลายสิ่งยังค้างคา ทำใจได้ย่อมเกิดสติปัญญา ยอมรับได้ย่อมเกิดวาสนา และปล่อยวางได้จึงสงบสุข

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์