ความเชื่อ-ดวง

ยื่นมือขวาออกมา และดูว่ามือของคุณอยู่ในรูปแบบใด บอпนิสัยตัวคุณได้

มือของคุณอยู่ในรูปแบบใด สามารถสื่อถึง นิสัยตัวคุณได้

1 นิ้วมือส่วนใหญ่กางออก

เมื่อคุณยื่นมือขวาออกมาแล้วพบว่านิ้วมือส่วนใหญ่ของคุณ กางออกจากกันเช่นนี้ สื่อได้ว่าคุณเป็นคนที่มองโลกแง่บวก มีจิตใจอ่อนโยน สามารถแบ่งแยกสิ่งดีหรือสิ่งที่ไม่ ดี ออกจากกันได้อย่ างชัดเจน เป็นรักอิสระ ไม่ชอบที่จะหยุดอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งนานเกินไป

2 นิ้วมือแนบตรง

เมื่อคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่า นิ้วทั้งหมดแนบชิดกันเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่สุขุมหนักแน่น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด คุณก็จะมีนิสั ย ร ะ มั ด ร ะ วั ง และทำทุก อย่ างด้วยความรอบคอบ ถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นแค่เพียงเรื่องเล็กน้อย

3 นิ้วมือแนบตรง มีเพียงนิ้วโป้ง ที่กางออก

เมื่อคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่า นิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วโป้งที่กางออกมา สื่อให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง เชื่อถือในเหตุผลของตน ฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะกระตื อรื อร้ นแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองอยู่เสมอ แม้ในบางครั้งการทำแบบนั้นจะดูลำบ ากไปบ้าง แต่คุณก็จะพย าย ามหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปจนกว่าจะสำเร็จนั่นเอง

4 นิ้วมือแนบตรง มีเพียงนิ้วก้อย ที่กางออก

ถ้าคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมด แนบชิดกัน มีเพียงนิ้วก้อยที่กางออกมา แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีย์มาก และไวต่อความรู้สึก เมื่อเจอเรื่องอะไรก็จะมีปฏิกิริย าต่อเรื่องนั้นๆ เลย และยังมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถด้านงาน วรรณก ร ร มด้วย

5 กางมือแนบตรง เต็มที่จริงจัง

เมื่อคุณยื่นมือออกไปแล้ว นิ้วทั้งหมดของคุณยื่นตรงชิดอย่ างเต็มที่ สื่อให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้น ดูไ ร้เดียงสา ทำอะไรด้วยความนุ่มนวล และบางทีออกจะลังเลไม่เด็ ด ข าด เมื่อต้องรับฟังความต้องการของผู้อื่น

ขอขอบคุณ verrysmilejung