ธรรมะ

บ า ป 11 ประการ ที่พาให้ชีวิตของเราตпต่ำ

บ าป เป็นกรร มที่ทำให้ชีวิตเราตกต่ำ คืออุปสรรคที่ขวางทุกความสำเร็จ หยุดทุกบ าปได้ ชีวิตดีขึ้น

บ าป นั้นประกอบด้วยเจตนา และไม่เจตนา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไร แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ต้องไม่ ดี

การเกิดบ าปเป็นไปได้ 3 ทางด้วยกัน คือ ทางวาจา ทางกาย และทางใจ

ในทางธรรมมีการกล่าวถึง บ าป 11 อย่าง ที่เราอาจเผลอทำ นั้นมีอยู่ว่า..

บ าปที่ 1 การชอบ โ ก ห ก ไม่รักษาคำพูดของตน

บ าปที่ 2 การไม่คบบัณฑิต แต่คบคนพ าล 

บ าปที่ 3 เป็นผู้ที่ ไม่กตัญญูรู้คุณต่อบุพการี

บ าปที่ 4 การเป็นผู้เกียจคร้าน ไม่ขยันทำมาหากิน

บ าปที่ 5 ความแข็งกระด้าง ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน

บ าปที่ 6 การ มั ว เ ม า ใน อ บ า ย มุ ข

บ าปที่ 7 ยกย่องให้เกียรติคนเล วให้มีอำ น าจ เหนือตน

บ าปที่ 8 การไม่รู้จักปล่อยวางใน ก า ม า ร ม ณ์ และไม่ยินดีใน พ ร ห ม จ รรย์

บ าปที่ 9 การไม่ยินดี ในคู่ครองของตน

บ าปที่ 10 ความตระหนี่ถี่เหนียวและเห็น แ ก่ ตัว

บ าปที่ 11 การไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบัน ไม่รู้จักอยู่กับความเป็นจริงของชีวิต

หนทางแห่งความเสื่ อ ม 11 ประการนี้ พระพุทธองค์ท่านย้ำเสมอว่า เป็นทางเสื่ อ ม สุดที่มนุษย์ควรเลี่ ย ง ที่สุด

เพราะในบางครั้งเราอาจเผลอ กระทำไป แต่ก็จะปิดทางเจริญทั้งปวงนั้นอยู่ดีนั่นแหละ

มันดึงชีวิตต ก ต่ำอย่างที่สุด ปิดทุกทางบุญ หากละทั้ง 11 ประการนี้ได้ จะเกิดบุญใหญ่ เปิดทางบุญขึ้น เปิดทางเจริญให้แก่ชีวิตของตน

ขอขอบคุณ ธ.ธรรมรักษ์