ข้อคิดคติเตือนใจ

9 คุณสมบัติผู้หญิง ที่เธอมีบุญวาสนากว่าคนทั่วไป

1. คอยได้ รอได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิตได้เสมอ

2. สงบได้ เย็นได้ ปลงได้ หากมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวน กระวาย วุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น ถึงจะตกอยู่ใน เหตุก ารณ์ที่ เ ล ว ร้ า ย ก็ทำใจได้ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

3. ไม่กลัว หากมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไป จะมีกำลังบุญมารองรับทั้งนั้น

4. ไม่ทำ ชั่ ว หากมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัว ค ว บ คุ ม บริหารจัดการ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว ความละอ ายต่อบ าปความผิ ด น้อยใหญ่ ทั้งในที่ลั บและที่แจ้ง เห็นถึงความเสี ยหาย เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคมมากมาย

5. ไม่คิดมาก หากมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญ ทำให้เกิดความความสงบแห่งจิตใจ ไม่ฟุ้งซ่านรำค าญใจ ไม่คิดเป็นทุ กข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ

6. เธอจะไม่บ่น เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตได้ เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและผู้อื่น ความเป็น ไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำน าจบุญ ก ร ร ม ที่ทำไว้ บ่นไปก็เท่านั้น ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสี ยใจ ทุกสิ่งทุกอย่ างนั้น มันคือ ผลแห่ง ก ร ร ม อันคือ สมบัติของเราเอง

7. อดทนได้เสมอ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลังของบุญ ทำให้มีความอดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกอย่าง มาจากความอดทน

8. ปล่อยได้ วางได้ หากมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละ การวาง ตามกำลังของบุญ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่ างที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่ างที่เห็น ที่เกิดขึ้น

9. รู้ได้ ตื่นได้ เบิกบานได้ ถ้ามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่น เบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ ต่อความเป็นจริงของชีวิต

ไม่ปล่อยชีวิต โ ล ภ โก ร ธ หลง จิตใจมีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลาทุกนาที ก็คือถ้าบอกว่าคนมีบุญ ก็ตัวคนนั่นแหละ มีบุญกันทั้งนั้น เพราะ 9 ลักษณะผู้หญิงมีบุญ ก็ล้วนเป็นเครื่องหมายของความมีบุญทั้งนั้นนั่นแหละ

ขอขอบคุณ junjaonews