ข้อคิดคติเตือนใจ

หากบุญให้ผล เราจะได้พบคนดีๆเอง

ผมเชื่อว่าหากบุญให้ผล เราก็จะพบ คนดีเอง คนที่มีความมั่นคง เข้ามาทำให้มีความสุขในชีวิต และเมื่อกร ร ม ให้ผลเราจะ พบคนไม่ ดี ไม่จริงใจ เข้ามาทำให้มีทุ กข์มากขึ้น ในชีวิตหากนิสัยของเราดีขึ้นในวันที่พบคนดีจึง เรียกว่าพบคนดีใน เวลาอันเหมาะสม ในที่นี้คือ

มีความ พร้อมที่จะรักษๅความรัก หากนิสัยของ เรายังไม่ ดี ขึ้นในวันที่พบคนดีนั้น ก็แนวโน้มคือ นิสัยเสี ยๆ ของเราจะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆไปจากเรา ตราบใด ที่ไม่คิดปรับปรุง นิสัยร้ า ยๆ ของตนเอง ให้ดีแล้วล่ะ แนวโน้ม คือ ชีวิตเราก็จะ ดึ ง ดู ด คนที่

แ ย่ๆ ดึ ง ดู ด คนแบบเดิมเข้ามาเหมือนเดิม หากนิสัยของเราดีขึ้นในขณะ ที่ยังต้องเจออยู่กับคน ไม่ ดี ความดีหรือ ก ร รมดีของเราตรงนี้ไม่ใช่สิ่ง ที่จะรับป ร ะ กันได้ว่าจะ สามารถเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นได้ แต่ความดี มันจะทำหน้าที่ดึ ง ดู ด คนดีๆเข้ามา ในวันหน้าแทนและมักจะเป็นในเวลาอันเหมาะด้วย เจอคนดี แต่รักษๅคนดีไม่เป็นล่ะก็

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ไม่รู้จักการต่อบุญใหม่ร่วมกัน แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะหวงนิสัยเสี ยๆ ของตน คนดีๆที่เข้ามาในชีวิต การเจอคน ร้ ายๆแต่ยังยอมทน ทุ กข์อยู่ ตรงนี้คือ การใช้ก ร ร ม ในรูปแบบหนึ่งเมื่อไหร่ที่ทุ กข์พอแล้วทนพอแล้ว

ไม่อย ากเห็นตัวเองทนทุ กข์ต่อไป เดินออกมาได้เมื่อไหร่ก็หมดกร ร ม เมื่อนั้นหากเราเป็น คนดีเวลาจะดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาหาเราแต่ถ้าเราเอง

ขอขอบคุณ สบายตา