ข้อคิดคติเตือนใจ

5 ข้อ ของความต่างระหว่าง “คน โ ง่” และ “คนฉลาด”

ในปัจจุบันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มีคนอยู่หลายประเภทจริงๆ ซึ่งบางคนก็เข้าข่ายไม่มีใครอย ากคบหาด้วย และบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเองว่านิสัยส่วนตัวทำให้คนรอบข้างต้องเบื่ อ ห น่ า ยเพียงใด ก็มีอยู่จำพวกหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเป็น คน โ ง่ ชอบอ ว ด ฉลาด และคนโ ง่ นั้น มักมีนิสัยที่ต่างจาก คนฉลาด อยู่ 5 อย่าง

1.คน โ ง่ คิดว่าตัวเองดีกว่าใครๆ

มีแนวโน้มที่จะชอบวิจๅรณ์หรือติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า เพราะเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่า และมักเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่น โดยมีความลำเอียงเป็นที่ตั้ง คนที่ไ อ คิ ว ต่ำมีแนวโน้มชอบการลงโท ษที่รุ น แ ร ง เก ลี ย ด คนที่รักชอบเ พ ศ เดียวกัน และเหยี ย ด เ ชื้ อ ช า ติ มากกว่า

2.คน โ ง่ ชอบโยนความผิ ด ของตัวเองให้ผู้อื่น

คนโ ง่ ไม่ช อ บ รับผิ ด ในสิ่งที่ตนเองได้ทำ แล้วมักโยนความผิ ดให้คนอื่น ส่วนส ม อ ง ของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย าที่ต่างออกไปเมื่อมีความผิ ด พ ล า ดเกิดขึ้น เพราะพวกเขารู้ว่าความผิ ดทุกอย่างจะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้เพื่อไม่ทำผิ ดเป็นครั้งที่สอง

3.คนโ ง่ จะแสดงอาการ โ ม โ ห เพื่อ ก ล บ เ ก ลื่ อ น 

เวลาที่คนโ ง่ รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่างที่ตนคิด พวกเขาจะแสดงอาการ โ ม โ ห และ ก้ า ว ร้ า ว เพื่อเป็นการก ล บ เ ก ลื่ อ น โดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อยจะมีพฤติกรร มที่ก้ า ว ร้ า วมากกว่าคนที่ฉลาดมๅก

4.คน โ ง่ มักจะคิดว่าตนเองถูกเสมอ

ในสถานการณ์ที่มีความขั ด แ ย้ ง คน โ ง่ จะเถี ยงเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะ และจะไม่สนเลยว่าในวงสนทนานั้นมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ด้วยไหม ขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจและพร้อมยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างไปจากตัวเอง และคนฉลาดจะตั้งใจฟัง พิจารณาเรื่องทั้งหมด ก่อนจะตัดสินใจ พูดอะไรออกไป

5.คน โ ง่ จะไม่สนความต้องการและความรู้สึกของคนอื่น

จากผลการศึกษา พบว่า คนที่มี ไ อ คิ ว สูงมีแนวโน้มที่จะเข้าใจ เห็นอ ก เห็นใจคนอื่น และหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครโดยไม่หวังผลตอบแทน ต่างจากคนโ ง่ที่แทบจินตนาการไม่ออกว่าคนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้อย่างไร และยังมองด้วยว่า การทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้อะไรกลับคืน ถือเป็นเรื่องแปลก

ถ้าในชีวิตเราต้องเจอคนปประเภทนี้ และหลีกเ ลี่ ย ง ไม่ได้ ก็ให้นึกว่า เป็นนิสัยของคนโ ง่ ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกัน เผื่อจะช่วยให้เข้าใจคนเหล่านี้ได้มากขึ้นนะ

ขอขอบคุณ เป็นตาฮัก