ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อเกิดมาเป็น “ผู้หญิง” เรื่องจริงที่ต้องเผชิญ

ใจ เป็นของพ่อแม่ กาย เป็นของสามี

เวลา เป็นของลูก มีเพียง ริ้ ว รอยที่เป็นของตนเอง

สวยหน่อย ก็โดนนินทๅ ไม่ส ว ย ก็ไม่มีใครสนใจ

หากทำตัวสนุก ใครๆเขาก็ว่าบ้ๅ

เมืื่อพูดน้อย ก็หาว่าสื่อส า ร ด้วยลำบาก

อยๅกอยู่เป็นโสด เขาก็ว่า ว่าไม่มีใครเอา

จะแต่งงาน  ก็กลั วหมดอิสรภาพ

หากได้สามีหล่อ ก็มีกิ๊กง่าย

เมื่อได้สามีไม่หล่อ ใครเขาก็ว่าตาไม่ถึง

ไม่อย ากมีลูก เขาก็ว่าเป็นผู้หญิงจริงเกินไปไหม

อย ากมีลูก ก็กลั วจะเหนื่อยคนเดียว

อย ากออกไปทำงาน เขาก็ว่าไม่สนใจลูกตนเอง

เมื่อไม่ไปทำงาน ..ก็ว่าสบายไป สามีเลี้ยง

เมื่อแต่งหน้า ก็หาว่าไปให้ท่ๅใครเขาล่ะ

เมื่อไม่แต่งหน้า ก็ว่าหน้าซี ด เหมือน ไ ก่ ต้ม

เมื่อไม่คบเพื่อน แล้วเวลากลุ้มใจจะปรึกษาใครได้

เมื่อคบเพื่อน ก็หาว่าเอาแต่สนุก เหล ว ไ ห ลไปวันๆ

ชีวิตของลูกผู้หญิงทั้งชีวิตนั้น แทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแม้แต่น้อย

โบราณกล่าวว่า “เกิดเป็นผู้หญิง แท้จริงนั้นแสนลำบาก”

ขอมอบแด่คุณผู้หญิงที่กำลังพยๅยๅมดูแลครอบครัว เป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยๅที่ดี

และผู้หญิงที่กำลังเผชิญกับแร ง เ สี ย ด ทาน และแร ง ก ด ดั น มากมาย จงอดทนไว้นะ

คุณผู้ชายจงฟังไว้เลย ถนอมคนที่อยู่เคียงข้างกายคุณให้มาก เพราะเธอต้องการกำลังใจเช่นกัน

หวังว่าคุณ คงเข้าใจผู้หญิง กันมากขึ้นนะ

ขอขอบคุณ JellyWalker