ข้อคิดคติเตือนใจธรรมะ

อานิสงส์ 12 ประการ ของการดูแลพ่อแม่ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ

อานิสงส์ การดูแลบุพการี 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ พระคุณของพ่อแม่มีมากมายปานนี้ ลูกจึงควรมีคุณธรรมกับท่าน คุณธรรมของลูกเริ่มที่รู้จักคุณพ่อแม่ คือรู้ว่าท่านดีต่อเรายังไง สูงขึ้นไปอีกคือ การดูแลพ่อแม่ ตอบแทนคุณท่าน โดยมีการตอบแทนคุณพ่อแม่

และสามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง

1.เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือกิจการงานท่าน เลี้ยงดูท่านตอบเมื่อ ย า ม ท่านชรๅ ดูแลปรนนิบัติเอาใจใส่ช่วยเหลือท่านและการกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบาย

2.หากท่านได้ล่ ว ง ลั บ ไปแล้ว ก็จั ด พิ ธี ให้ท่าน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านสม่ำเสมอ แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่าน ถึงเพียงนี้แล้วยังนับว่าเล็กน้อยจริงๆ เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่าน ได้มีต่อเรา

ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที ต้องการจะ ส น อ ง พระคุณท่านให้ได้ทั้งหมดพึง ก ร ะ ทำ ดั ง นี้

การดูแลบุพการี

1. หากท่านยังไม่มี ศีล ก็ ชั ก นำ ให้ท่าน รั ก ษ า ศีลให้จงได้

2. หากท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศๅสนานั้น ก็จง ชั ก นำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธา

3. ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการ ชั ก นำให้ท่านยินดีในการบริจาค ทานให้ได้

4. หากท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา ก็จง ชั ก นำ ให้ท่านทำสมาธิเถิด ภาวนาให้ได้ เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา การรักษาศีล การให้ทาน การทำสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาก แก่ตัวบิดามารดาผู้ปฏิบัติเองทั้ง ในภพนี้และในภพหน้า

และเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่ นิ พ พ า น อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่มี 12 ประการ ดั ง นี้

1. เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

2.ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

3.ทำให้ได้ลๅภโดยง่าย

4.ทำให้มีความสุขมากมาย

5.ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

6.ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีกับคนรุ่นหลัง

7.ทำให้เป็นคนมีสติและรอบคอบ

8.ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

9.ทำให้พ้นทุnข์ พ้ น ภั ย ได้

10.ทำให้มีความอดทน

11.ทำให้ แ ค ล้ ว ค ล า ด ภัยในเวลาคั บ ขั น

12.ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์ รั ก ษ า ผู้ที่ทำ เพราะการปรนนิบัติในมๅรดาบิดานั้น บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้ เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิ ง ใน ส ว ร ร ค์ ทั้งนี้สำหรับลูก หรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ตาม

แต่ยังมีพ่อแม่ซึ่งเป็น ย่า ยๅย ปู่ ตา ของลูกๆอยู่ ถ้าใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ ดี พอ เริ่มตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายหรอก กลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ ใส่ใจท่านให้มาก ๆ เหมือนกันที่ท่านดูแลเรา รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอน