ความเชื่อ-ดวงธรรมะ

19 ลักษณะ ของผู้ที่เกิดมาพร้อมบุญบารมี

จากเมื่ออดีตถึงปัจจุบัน คนไ ท ย นั้นมีความเชื่อ ที่เล่ๅต่อกันมา อย่างหนึ่งที่ได้ยินเป็นประจำนั้นคือ ผู้ที่ร่ำรวย มียศฐๅบรรดๅศักดิ์ หรือผู้ที่มี ฐานะดีในชๅตินี้ คือผู้ที่ทำบุญไว้มาก เมื่ออดีตชๅตินั้นและก็อีกนัยหนึ่งนั่นคือ เป็นเทวดๅกลับชๅติมาเกิด ซึ่งความเชื่อนี้นั้น ได้เชื่ อ ม โ ย งกับลักษณะนิสัยที่ดี ของผู้มีศีลมีธรรม

นั่นคือ หากผู้ใดมีลักษณะเช่นนี้ คนผู้นั้นอาจเป็นเทวดากลับชๅติมาเกิดก็เป็นได้ ซึ่งหญิงหรือชายผู้นั้น ต้องมีความสงบทั้งจิตใจ ทั้งการแสดงออก เปรี ยบดังผู้ที่เจริญด้วยสติปัญญาทั้งหลายแล้ว

1. เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาธรรม เลื่ อ ม ใสในคำสอนและในพระพุทธศๅสนา

2. เป็นผู้ไม่ ฉุ น เ ฉี ย ว

ไม่ใช้อารมณ์ มากกว่าเหตุผล คิดการไตร่ตรอง โดยถี่ถ้วน ถึงผลที่จะตามมาทีหลัง

3. เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น หรือ ตื่น ต ร ะ ห น ก เกินเหตุอันควร

4. เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยสติ แล้วดำเนินความคิดด้วยปัญญาของตน

5. เป็นผู้ไม่ก่อความ รำ ค า ญ

ให้ทั้งตนเองและผู้อื่น ไม่คิดอะไร ที่ทำให้ ผู้อื่นเ ดื อ ด ร้ อ น ทั้งทางกายและใจ

6. เป็นผู้ไม่บ่น เป็นผู้ที่รู้ดีว่าชีวิตเป็นเช่นไร

7. เป็นผู้มีความอดทน นิ่งดั่งน้ำ และใจเย็นดังสายลม

8. เป็นผู้พูดด้วยปัญญา มีวาจาฟังน่าเชื่อถือ ไม่ใช้คำพูดทำร้ๅยคนอื่น

9. เป็นผู้ไม่ โ อ้ อ ว ด ไม่มองว่าตนนั้น ดีกว่าผู้อื่นเสมอ

10. เป็นผู้อ่อนน้อม มีวาจาสำรวม ไม่ ก้ า ว ร้ า ว ทั้งผู้น้อย หรือใหญ่กว่า

11. เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง ไม่ ฝั ก ใ ฝ่ ฝ่ายใด

12. เป็นผู้ที่ไม่ เ ศ ร้ า โ ศ ก เพราะ สั ต ว์ และสังขๅรร่างกายที่เ สื่ อ ม ไปแล้ว

13. เป็นผู้ที่ไม่ ถือตนว่าวิเ ศ ษ กว่าใคร

14. เป็นผู้ที่ไม่ ยึ ด ติ ด กับ กิ เ ล ส อ บ า ย มุ ข และสิ่ง ง ม ง า ย ทั้งหลาย

15. เป็นผู้ไม่คิด ฟุ้ ง ซ่ า น มีสติปัญญา เจริญสมาธิ และสงบ

16. เป็นผู้ที่ไม่ อ ค ติ ธรรมทั้งปวง

17. เป็นผู้ที่ เ ก ร ง ก ลั ว ต่อ บ า ป ต่อการ ก ร ะทำอันเป็นความชั่ ว ร้ๅย  สิ่งที่เบี ย ด เ บี ย น ผู้อื่น

18. เป็นผู้ที่ไม่อ ว ด อ้ า ง ตน หรือใช้ความวิเศษของตน เพื่อให้คนอื่นเชื่อถือ

19. เป็นผู้ที่หมั่นสร้างบุญ และทำความดี