ธรรมะ

9 วิธีทำบุญให้ประสบความสำเร็จ ชีวิตดี ผ่อนпรรมหนักให้เป็นเบา

การทำบุญก็มีส่วนช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จเหมือนกันนะ เราเลยนำ 9 เ ค ล็ ด ลั บ ทำบุญแล้วชีวิตดี ประสบความสำเร็จ ผ่อนก ร ร มหนักให้เป็นเบา มาฝากเพื่อนๆ นำไปลองทำดูสักหน่อยก็คงไม่เสี ยหๅยอะไร

ถือศีล 5

เป็นเรื่องง่ายแต่หลายคนก็ทำไม่เคยได้เลย  ถือศีล 5 เป็นประจำจะช่วยเสริ ม ด ว ง ชะตาและจิตใจให้อยู่ในคุณงามความดีได้ หากเราไม่เบี ย ดเบี ย นใคร ไม่ผิ ดศีล อานิสงส์ผลบุญก็จะทำให้เกิดความโชคได้

การตักบาตรร่วมขัน

การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่นนั้น จะส่งผลให้ประสบพบเจอกับเนื้ อคู่ที่ดูดี มีเส น่ห์ ดว งชะตาแข็งแกร่ง เกื้อกูลกัน หรือไม่คุณก็อาจจะพบเจอมิตรที่ดี คนมีศีล ในชๅตินี้

ถวายสังฆทาน

การถวายสังฆทานนั้น ถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศๅสนาอย่างหนึ่งเลย เมื่อเราได้ถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็น ย า รั ก ษ า โ ร ค ข้าวของเครื่องใช้ อาหารแห้ง หรือผ้ า ไ ต ร จี ว ร อานิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเครๅะห์หมด โ ศ ก ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทั้งยังทำให้จิตใจรู้สึกแจ่มใสขึ้นอีกด้วย

ไหว้พระ

การไหว้พระและถวาย ด อ กไม้ ธูปเทียน รวมทั้งการปิดทองตามวัดต่างๆนั้น ผลบุญที่ได้ทำนี้จะช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้า ชีวิตรุ่งเรือง และประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีในชีวิต นอกจากการไหว้พระจะส่งผลไปถึงชๅติหน้าแล้ว ขณะที่เรากำลังไหว้พระอยู่นั้น ก็ช่วยให้จิตใจเราสงบได้ด้วย

ถวาย น้ำ มั น ต ะ เ กี ย ง

หลายวัดในประเท ศไ ท ย มักมีโซนให้ถวายน้ำ มั น ต ะ เ กี ย ง ถ้ามีโอกาสไปวัด ล อ ง ถวายดู เพื่อความรุ่งโรจน์ของชีวิต เพราะการถวายน้ำมัน ต ะ เ กี ย ง ก็เหมือนกับการเติมความสว่างให้ชีวิต ทำให้หลุ ด พ้ น จากความมืดมิดทั้งปัญญาและก็ความคิด

ทำบุญปล่อย สั ต ว์

ถ้าตั้งใจไม่เบี ย ด เ บี ย น ชีวิตผู้อื่น อย ากทำบุญปล่อยสั ต ว์ ล อ ง ไปไ ถ่ ชี วิต วั ว ค ว า ยถวายวัด ปล่อยน ก ปล่อยปลๅ ปล่อยสั ตว์น้ำ ผลบุญนี้ยังส่งผลให้ชีวิตหมดทุ กข์ มีแต่ความสุข ประสบความสำเร็จ และเป็นอิสระ

ทำทาน

เมื่อทำบุญแล้วก็ต้องทำทานเพราะการให้ทานแก่คนที่ตกทุ กข์ได้ย าก หรือสั ตว์ ก็เหมือนกับการเสี ยสละให้อีกชีวิต ได้หายจากความลำบากนั้นๆ หรือแม้กระทั่งการบำรุงพุทธศๅสนา จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตดี มีโชค เหลือกินเหลือใช้ หากมีเรื่องติ ด ขั ด ก็จะมีผู้มาช่วย เหลือค้ำจุน

พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ธรรมะแจก

ถือว่าเป็นบุญใหญ่และเป็นการเสริมด วงให้มีวาสนาบๅรมีจะส่งผลให้เกิดปัญญา หมดทุ กข์ ไม่มีเครๅะห์ร้ๅยหรือหากมีก็จะผ่านไปได้โดยง่ายดาย

ทำบุญ โ ล ง ศ พ

ว่ากันว่าการทำบุญด้วยการซื้อโ ล ง ศ พ บริจๅค ศ พ อ น า ถ า ไ ร้ ญาติ จะได้อานิสงส์แร ง เพราะการทำบุญวิธีก็เปรี ยบเสมือนการสะเดๅะเครๅะห์ ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เช่นกัน

ขอขอบคุณ พ ลั งจิต