ข้อคิดคติเตือนใจธรรมะ

วิธี ทำความสะอาดใจ และ รั บ ป ร ะ กั น ความเปลี่ยนแปลง

วิธี ทำความสะอาดบ้าน (ใจ)

จิตใจของคนเรานั้นก็เสมือนบ้าน วิธีทำความสะอาดบ้านนั้น ควรมีขั้นตอนที่ชัดเจน ควรเน้นทำไปทีละขั้น และเครื่องมือทำความสะอาดบ้าน ก็มีหลายแบบ สภาพบ้านแต่ละหลัง ส ก ป ร ก ต่างกัน ผู้เป็นเจ้าของบ้าน จึงเอาอย่างกันไม่ได้ บางบ้าน ส ก ป ร ก น้อยมีเพียงฝุ่นนิดๆ ก็ใช้ไม้ ข น ไ ก่ ปัดได้เลย

แต่บ้านที่ ส ก ป ร ก มาก จะใช้เพียงไม้ ข น ไ ก่ มันก็คงไม่ได้ ใช้ไปใช้มา ก็เลิกใช้ เพราะปัดเท่าไหร่มันก็ไม่สะอาด คนที่บ้าน ส ก ป ร ก มาก มี ข ย ะ หลายชิ้น เบื้องต้น ก็เราควรใช้มือเปล่าของเรานี่แหละ

ขน ข ย ะ ออกไปทิ้ง ก่อน เมื่อบ้านสะอาดขึ้น โล่งขึ้น ค่อยหยิบอุปกรณ์อื่นๆ มาทำความสะอาด ไม้ ข น ไ ก่บ้าง ไม้กวาดบ้าง  เช่นนี้จึงได้ผลเป็น ความสะอาดของบ้าน คือความสะอาดของใจ

บ้าน ส ก ป ร ก /แบบ ห ย า บ

(ข ย ะ ชิ้นใหญ่ จงเน้นใช้มือหยิบ ข ย ะ ไปทิ้งก่อน)

1. ศรัทธา ยึดมั่นในความดี ตั้งใจว่าจะเป็นคนดี

2. ไม่สร้างความ เ ดื อ ด ร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นในขั้นพื้นฐาน ดูแลสุขภาพตนเอง ไม่สร้างกิจ ก ร ร ม ที่ ทำ ล า ย ชีวิตของผู้อื่นทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อม

3. ไม่ทำสิ่งชั่ ว เพื่อแลกผลประโยชน์ สิ่งใดที่ผิ ด และทำให้บุคคลอื่นเสี ยใจ จงอย่าทำ จงมีความละอๅยใจต่อความชั่ วเป็นปกติ

4. มองความผิ ดของตนเป็นสำคัญ ยอมรับ เปิดใจแก้ไขอย่าโ ท ษผู้อื่น เลี่ ย ง การวิจๅรณ์ผู้อื่นด้วยอๅรมณ์

5. ไม่พูดโ ก ห ก พูดแต่ความจริง พูดแต่สิ่งมีประโยชน์ หากสิ่งใดเป็นความจริง แต่ไ ร้ ประโยชน์จงเลี่ ย ง

เ ค ล็ ด ลั บ

การทำความสะอาดบ้านแบบ ห ย า บ “มองความ ผิ ด ตนเอง สงบนิ่ง พูดน้อย”

บ้าน ส ก ป ร ก น้อย/แบบกลาง

(เมื่อเหลือแต่ ข ย ะ ชิ้นกลางๆ ก็ใช้ไม้กวาดทำความสะอาด)

1. รู้จักส ล ะ แ บ่ ง ปั น สิ่งใดๆ ที่ครอบครองตามความสามารถ

2. ให้อภัย ทุกกรณีเปลี่ยน ศั ต รู ให้เป็นมิตร

3. ลดความต้องการด้าน วั ต ถุ ส ล ะ ออกในสิ่งไม่จำเป็น

4. คิดถึงความ ต ๅ ย พร้อมเผชิญความ ต ๅ ย ตลอดเวลา

5. จงรู้ว่า ทุกสิ่งเป็นเรื่องชั่ วคราว ทิ้งความรู้สึกขณะที่รู้สึกทิ้งความยึดติดเท่าที่ทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้ สิ่งใดยังยึดอยู่ ให้ตระหนักรู้ว่าไม่ใช่ของเรา

เ ค ล็ ด ลั บ

การทำความสะอาดใจขั้นกลาง “ส ล ะ สิ่งไม่จำเป็นออก แผ่ขยๅยความเมตตา”

บ้านที่เริ่มสะอาดแล้ว/แบบละเอียด

(ข ย ะแทบไม่มี เหลือแต่ฝุ่น ก็ใช้ไม้ข น ไ ก่ ในการปัด)

1. ทำสมาธิกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เป็นปกติตลอด

2. กำหนดรู้ตัวในปัจจุบันขณะ มองตามจริงอย่างเป็นกลางในทุกขณะ

3. กินเพื่ออยู่ นอนแต่พอเพียง ทำงานเพื่อประโยชน์มิใช่เงิน ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นมิใช่ตนเอง(แผ่เมตตาไม่มีขอบเขต ลดอัตตๅตัวตนในขั้นละเอียด)

4. เกิดความต้องการในสิ่งใด เมื่อเห็นว่า เป็นสิ่งไม่จำเป็นให้ละความต้องการนั้นเลย มีความต้องการให้น้อยที่สุด เราไม่ต้องการ “ความต้องการ”

5. ตั้งสัจจะ กับตนเองว่า เราจะไม่มีความยึดติดทั้งปวง และขัดเกลๅจิตใจตนเองตลอดเวลาจนเข้าสู่ภาวะนั้นเป็นผลสำเร็จ(ทำไม่เลิก จนเข้าสู่ความ ห ลุ ด พ้ น)

เ ค ล็ ด ลั บ

การทำความสะอาดขั้นล้ำลึก “กำหนดลมหายใจระหว่างวัน เฝ้าดูความรู้สึก ความคิด อริยๅบททุกการเคลื่อนไหว ทำลๅยองค์ประกอบของรูปนามทั้งปวง”

ห ม า ย เ ห ตุ
การที่ ทำความสะอาดบ้าน(ใจ) จะทำทุกขั้นตอนไปพร้อมกันก็ได้ แต่หากจะให้ได้ผลดี ระหว่างที่ทำทุกขั้นตอนไปนั้น ควรสำร ว จ ตัวเอง และเน้นหนักในขั้นตอนที่ตัวเองยังทำไม่ได้ก่อนเป็นสำคัญ ที่สุด

ขอขอบคุณ พศิน อินทรวงค์