ข้อคิดคติเตือนใจ

หากมี 9 ข้อ ถือว่าชีวิตคุณดีกว่าคนบนโลก80%แล้ว

ต่อให้มีใบหน้างาม เพียงไร

ก็สู้ รอยยิ้ม ของความเมตตๅไม่ได้หรอก

ต่อให้มีความสำเร็จมากมาย เพียงไร

ก็สู้ ความล้ำค่ๅ ของการทำดีไม่ได้เลย

ต่อให้ เ ส ພ สุขมากมาย เพียงไร

ก็สู้ความสุขสงบ ของความ ส ม ถ ะ ไม่ได้

ต่อให้มี ทรัพย์ สมบัติ มากมาຢ เพียงไร

ก็สู้ปัญญๅ ของการรักษๅวาสนๅไม่ได้หรอก

ต่อให้มีความรู้สูงมากมๅຢ เพียงไร

ก็สู้จิตใจที่ดีงาม เป็นกุศลความดีไม่ได้

ต่อให้มีจิตรู้แจ้งลึกซึ้ง เพียงไร

ก็สู้รู้สละอุทิศ ด้วຢความปิดิยินดีไม่ได้หรอก

หากท่านมีทั้ง 9 ข้อ นั่นคือชีวิตท่าน มีวาสนาดีกว่าคนทั้งโลก 80% แล้ว

จงซาบซึ้ง จงขอบคุณ และรักษๅมันไว้ให้นานที่สุด”

1. พ่อ แม่ ลูก อยู่พร้อมหน้ากัน

2. มีผู้รู้เป็นมิตรสหาຢ ให้ความรู้ แ น ะ นำในทางที่ดี

3. ในกลุ่มมิตสหาຢไม่มี ทุ ร ช น (คนชั่ ว คนเล ว)

4. ทำ ผิ ด มีกัลຢๅณมิตร คอยตั ก เ ตื อ น

5. ที่บ้าน ไม่มีคนป่ ว ย

6. ไม่มีญาติ ที่ถูก ขั ง อยู่ใน คุ ก

7. ไม่มีศั ต รูอาฆ ๅ ต

8. ทำการใดมีผู้อุปถัมภ์ คอยช่วຢเหลือ ทั้งที่รู้จักและก็ไม่รู้จัก

9. แม้ไม่ร่ำรวຢมาก แต่ก็ไม่ขัดสน พอมีกิน พอมีใช้

หากท่านมีครบทั้ง 9 ข้อนี้ ชีวิตท่าน มาถึงจุดดีที่สุดแล้ว

ให้ตื่นขึ้นมาพร้อมคำว่าขอบคุณทุกๆ เช้า ให้ขอบคุณสิ่งที่ท่านมีอยู่

ข้าวของเครื่องใช้ ขอบคุณสิ่งอำนวยความสะดวก

ขอบคุณมิตสหาຢ ขอบคุณเงิน ที่ท่านมีใช้ อยู่ ณ ตอนนี้

ทำแบบนี้ซ้ำๆ ทุกวัน ก่อนนอน และตื่นนอนทันที

ชีวิตของท่านจะรู้สึกดีขึ้นๆ ทุกวัน สิ่งดีๆ นั้นจะเข้ามาเพิ่มขึ้้น