ข้อคิดคติเตือนใจ

ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายๆ แต่มีความสุขใจมาก

ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายๆ แต่มีความสุขใจมาก

1. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การให้อภัย

แล้วจะพบว่า คุณมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดเวลา ไม่ ป ว ด ร้ า วกับอดีต

2. จงมีชีวิต อยู่อย่างผู้ให้ มากกว่าเป็นผู้รับ

แล้วคุณจะพบ ความสุขลึกๆ ที่เป็น ย า อายุวัฒนะจากการให้

3. จงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตแห่ง ความรัก

รักแบบไม่หวังผล แล้วคุณจะไม่ต้องพบกับคำว่า ความผิ ด หวัง ความเสี ย ใจ เหมือนที่ผ่านมา

4. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การสะสมความดี สะสมบุญกุศล

ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วจะพบว่า ชีวิตของคุณมีตั ว ช่ ว ย อยู่ตลอดเวลา

5. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การพอเพียง

แล้วจะพบว่า คุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินความจำเป็น

ด้วยความอ ย า กและ ค ว า ม โ ล ภ

6. จงมีชีวิตอยู่อย่าง มีศีล สมาธิ ปัญญา

แล้วคุณจะพบกับ คุณค่าของชีวิต ที่จะมีแต่คำว่า สงบ สว่าง สะอาด

7. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การรู้จักตนเอง มากกว่ารู้จักผู้อื่น

แล้วจะพบว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่แก้ไขด้วยตัวเราทั้งนั้น

8. มีชีวิตอยู่กับ ความจริง

แล้วจะพบว่า จิตของคุณได้รับการปล่อยวางโดยแท้ โดยไม่คาดหวังกับสิ่งใดมากไป

9. จงมีชีวิต อยู่กับปัจจุบัน

อดีตคือประสบการณ์ อนาคตยังมาไม่ถึง ดังนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชีวิตจะดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น กว่าที่ผ่านมาแน่นอน