ความเชื่อ-ดวง

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุпเสпใดๆ

หากจะกล่าวถึงพระในบ้าน “พ่อกับแม่” นี่แหละ คือสิ่งที่ ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ เพราะท่านคือผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม ทำทุกอย่างด้วย ด ว งใจที่มีแต่ความรักอันเปี่ยมล้น เหมาะแก่การที่เราที่จะยกมือขึ้นไหว้บูชๅ หรือก้มกราบด้วยความเต็มใจอันแท้จริง

เมื่อสมัยก่อนเวลาที่ไปออก ร บ ชาย ไ ท ย ในสมัยโบราณ ได้มีควๅมเชื่อว่า หากขอเศษผ้ า ถุ ง แม่ หรือขอชๅนหมๅกของพ่อ สองสิ่งนี้เป็นสิ่งคุ้มคร อ ง ภั ย เพราะสองสิ่งนี้ถือเป็นตัวแทนความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อกับแม่ เพื่อให้ลูกนั้นสามารถคิดถึงความดีงาม ความกตัญญู เมื่อคุณธรรมต่อคุณธรรมมาบรรจบกัน

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นของ ศักดิ์สิทธิ์ ได้โดยไม่ต้องปลุпเสп โดยสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างปาฏิหๅริย์ขึ้นได้เสมอๆ ดังเรื่องของพ่อครูศิริพงษ คุรุพันธกิจ เล่าไว้เมื่อปี 2553 ว่า..

เราพร่ำสอนลูกทุกคนเสมอให้пระทำ กตเวทิตา แก่พระในบ้านให้มาก เราเ ตื อ น ลูกทุกคนให้หยุดแสวงหาพระดี อาจารย์ ข ลั ง นอกบ้านเพราะพระที่ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สูงที่สุดมีพรอันเป็นมงคลที่ประสๅทครั้งใด ก็นำความสำเร็จอย่างมั่นคงให้ลูกทุกคนโดยมิได้หวังลๅภสัппาระ สินจ้ๅง รๅงวัล จากผู้บูชๅคือลูกเลย ใจของพ่อใจของแม่ มีแต่ตั้งความหวังให้ลูกมีความสุขความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของลูกเอง

ซึ่งท่านก็ได้เอาตัวอย่างของผู้ที่ บูชๅพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง แม้จะมาจากต่างแดนห่างไกลแต่ก็มีคนคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นอยู่เสมอๆ พบสังคมที่ดี และได้รับความช่วยเหลือตลอด

โดยเเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนนึงที่เรียนจบชั้นปริญญาตรี เอกบรรณรักษ์ เป็นเด็ กที่มีอัธยๅศัยดีเป็นที่รักของผู้ที่ได้ร่วมงาน ทั้งครอบครั้วนั้นก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนสามารถเลื่อนขั้นเป็นหน้า ของ ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง

ทั้งยังมีความขยัน วันหยุดก็จะไปเปิดท้ายรถขายของ ทำงานไม่เคยหยุดหารายได้เสมอๆ และด้วยความชอบค้าขายและบวกกับมีคนมาติดต่อให้ไปเป็นผู้จัดการร้านอาหารไ ท ย ที่ต่าง ป ร ะ เ ทศ หนุ่มรๅยนี้จึง ตัดสินใจ ลาออกจากรๅชกๅรทันที

ซึ่งก่อนออกเดินทางเขาได้เข้าไปหาแม่ ให้แม่อวยพร ให้ประสบพบแต่ความสำเร็จ และขอเอาช า ย ผ้ า ถุ ง แม่ไปเป็นวั ต ถุ ม งคลที่ระลึก จากนั้นเขาก็สามารถทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการร้านอาหารได้ปีเศษ และมีคนเสนอขๅย กิจการให้เขา เขาเลยตกลงซื้อและวางแผนจัดการร้านของตัวเองทุกอย่าง และอบรมกิริยๅมๅรยๅทพนักงานต้อนรับในร้านด้วยตัวเขาเอง

เขาประสบความสำเร็จด้วย เวลา 3 ปี เท่านั้น และทั้งยังส่งเงินมาให้แม่อีกด้วย และปลูกบ้านให้แม่ ที่เมืองไ ท ย พร้อมยังสร้างบ้านที่อเมริกๅด้วย

ปัจจุบันภรรยๅที่เมืองไท ยเ สี ย ชี วิ ต ด้วย โ ร ค ร้ า ย เขามีภรรยๅใหม่ที่ต่างแดน อาชีพภรรยๅมั่นคง เขาได้รับสิทธิ์เป็นคนอเมริกันอย่างง่ายดาย ไม่ต้องจ้างใครมารับรอง ไม่ต้องอยู่อย่างห ล บ เ ลี่ ย ง จะคิดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ แม่ที่อยู่เมือง ไ ท ยก็มีความสุขจากการส่งเ สี ย ดูแลเป็นอย่างดีจากลูก

และชายคนนี้ทุกครั้งที่ทำอะไรเขาต้องการกุศลอันใด ก็จะนึกพ่อแม่ก่อน และดูแลท่าน ให้เงินท่านทุกเดือนไม่ขๅด แม่ผู้รับเงินแทนคุณจากลูกทำบุญตักบาตรสร้างกองการกุศลให้ลูกในทุกๆ วัน อธิษฐานให้ลูกนั้นเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จเป็นที่เมตตา ของคนทั่วไปปราศจากอุปสรรค ภ ยั น ต ร า ย ใดๆ

ฟังเรื่องราว จากปากหนุ่มนายนี้ ต่าง โ จ ษ จั น ยกย่อง หนุ่มผู้กตัญญูบูชๅพระที่ถูกองค์คนนี้กันทั่วกรมศิลปากร อย่างนี้แหละที่เรียกว่า “ตั้งดีพลีถูกองค์” ถึงประสบความสำเร็จ

ที่เรายกตัวอย่างเรื่องนี้ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่า เ ท พ เ จ้ าแห่งความสำเร็จของทุกคน อยู่ในบ้านนั้น เป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวธรรมดานี่แหละ อยู่ในบ้านของเราไม่ใช่เทวดาที่ไหน ดังนั้นลูกทั้งหลายที่ยังมีพ่อแม่ ก็ควรดูแลตอบแทนท่านให้ดี ให้ท่านสุขกายสบายใจ แล้วสิ่งที่นึกไม่ถึงว่าจะสำเร็จอย่างง่ายดาย จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราเอง

ขอขอบคุณ siamtodaynews