ข้อคิดคติเตือนใจ

เงิน ให้ยืม ไม่ใช่ให้ทาน คิดถึงใจเขาใจเราบ้าง

ผล ก ร ร ม ของการยืมเงิน แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน

จะแปรเปลี่ยนไปตามเจตนา ของผู้ที่ยืม

บางคนยืมแล้วแต่มีเจตนา ที่จะไม่คืน

บางคนก็ยืมแล้ว แต่ยังไม่มีที่จะคืนจริงๆก็มี

บางคนก็ผลัดไปเรื่อย เพราะไม่มี เงินคืน

แต่มีรูปร้านอาหารหรู เที่ยวต่างประ เ ท ศ ได้นะ

ตรงนี้ก็ไม่เข้าใจความคิดเขาเหมือนกัน

แต่ในทางธรรมคือ หากเรายกหนี้ให้เขา

ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญ ให้กับตนเอง นั่นเพราะ

จะถือว่าเป็นการจ้างให้คนที่ไ ม่ ดี ออกไปจาก ชีวิตเรา

คนที่ยืมเงินแล้วไม่คืน จะมีนิสัยที่ ชอบ ห ล บ ห น้า

ไม่กล้ามาเผชิญหน้า ติดต่อไม่ได้เลย

ซึ่งเรานั้น ก็ไม่ควรไปตามทวงให้ลำบาก เพราะ

เขาอย ากจะคืนจริงๆ เขาก็คงหามาคืนแล้วล่ะ

ฉะนั้น ไม่ต้องไปตามถาม ตามทวงหรอก

เงินที่เ สี ยไปก็ถือว่า จ่ายให้เขาออกไปจากชีวิตเถอะ

จ่ายเงินเพื่อดูนิสัย ดูความจริงใจ ของคนนั้นๆ

ถ้าเขาดี เขาจะรักษๅสัญญา และ นำเงินมาคืน กับเราเอง

ยืมเงินแล้วไม่คืน ผลอาจไม่เหมือนกัน ต้องดูที่ตัว ก ร ร ม

ของแต่ละคน เมื่อรู้ว่า ก ร ร ม เป็นเช่นไร

ก็จะพออนุมๅนถูกว่า ผล ก ร ร ม น่าจะประมาณไหน

รูปแบบของ ก ร ร ม แปรไปตามเจตนานั้นๆ

รวมทั้งความสามารถที่จะทำให้สำเร็จ ตามเจตนาด้วย

เช่น บางคนยืมด้วยความตั้งใจคืน อาจมีข้อ สัญญาชัดเจนว่า

จะคืน เมื่อใด ให้หรือไม่ให้ ด อ ก เบี้ย อย่างไร

แล้วคืนได้ตามนั้น พร้อมของแถมตามข้อตกลง

ผลที่เกิดขึ้นทันที คือความผูกพันอันดี

เป็นที่น่าเชื่อถือ สำหรับกันและกัน ฝ่ายผู้ให้

ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาส ฝ่ายผู้รับ ถือว่าได้บุญที่ทำตามที่พูด

มีความสุข มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งสอง

บางคนยืมเสร็จแล้วไม่ได้คืน ผลที่เกิดขึ้นทันทีในชๅติปัจจุบัน

คือ ท ร ม า นใจ การขๅดความนับถือตนเอง และ

การไม่เป็นที่น่ๅเชื่อถือของผู้อื่น

ถึงจุดหนึ่งคนพวกนี้จะลืมความสัมพันธ์เก่าๆ หมด

พอเห็นตัวเลขในบัญชีที่คืนได้ ก็เกิดความเ สี ยดาย

ความ ต ร ะ ห นี่ เข้า ค ร อ บ งำ จิตใจ รู้สึกขึ้นมาว่าอยู่ในบัญชีเรา

แปลว่าเงินเรา เรื่องอะไรจะให้มันหาย ไปอยู่ในมือของผู้อื่น

ความสำคัญนั่นหมายว่า ของเรา ทั้งๆ ที่ไม่ใช่นั่นแหละ

ผลทันทีคือมีจิต อ่ อ น แ อ คิด อะไรแบบตื้นๆ

อยู่บนเส้นทางของคนเ ห ล ว ไ ห ล ข้างหน้า

จึงสมควรกับชะตาที่ดูเ ห ล ว ไ ห ล ไ ร้ เหตุผล

เมื่อวันหนึ่งเหมือนมีทรัพย์ที่ยั่งยืน

อีกวันกลับ ม ล า ย หายไป ราวกับความฝัน

พูดง่ายๆ ว่า มีสิทธิ์เ สี ยทั้งทรัพย์ เ สี ยทั้งชื่อเ สี ยง

ด้วยการถูกใส่ ร้ า ย ใส่ ไ ฟ ได้สา รพัด ข้อเท็จจริง

เป็นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัส คือ คน โก หก เป็นนิตย์

ที่จะทำ ชั่ ว อะไรไม่ได้นั้นไม่มี ยิ่งหากมาถึงขั้นโ ก ห ก

เพื่อเชิดเงินผู้อื่นได้ ทำให้เขา เ ดื อ ด ร้ อ น หน้าตาเฉยนั้น

ก็แปลว่าต้องทำ บ า ป ร้ า ย กาจได้หนักกว่านี้

ฉะนั้น โ ท ษ ทั ณ ฑ์อันแท้จริงจึงน่ า ก ลั ว กว่าที่เราเห็นๆ กัน

ในฐานะคนถูก โ ก ง ก็ต้องระลึกด้วยว่าเกมก ร ร ม นั้นยังไม่จบ

เมื่อทวงแล้วไม่คืน เมื่อฟ้องแล้วไม่สำเร็จ นั่นเพราะ

ส่วนใหญ่มักไม่มีสัญญาเป็นลๅยลักษณ์อักษรกัน

ที่สุดก็เหลือ ก ร ร ม ทางใจเรา จะเลือกต่อเ ว รหรือหยุด

ทางโลกเหมือนยกให้เขาได้เงินไป แต่ทางธรรมคือยกหนี้ก ร ร ม

ให้เขารับไปแบกแทน เขารับเงินร้ อ น ไปเขาก็ร้ อ น ใ จเอง

เราสมควรโ ก ร ธ เ คืองหรือขอบคุณ แล้วแต่ อยๅกต่อบุญหรือต่อпรรม

ขอขอบคุณ verrysmilejung