ธรรมะ

5 ทาน แม้ไม่ได้ใช้เงิน แต่บุญมากจนล้น

ทานที่ไม่ใช้เงินแต่ได้บุญมาก ทุกคนทำได้เลย ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญมาก

ในเวลาที่เราลำบาก งานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญหา

แต่จิตยังเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำ กรร มดีที่เราสร้าง

หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญา และ อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิต

ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง

แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5ประการ

ทาน 5 ประการ คือ

1. ด ว ง ตาเป็นทานหมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น ด ว ง ตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของสรรพ สั ต ว์ ได้

2. ใบหน้าเป็นทาน หมายถึง ใบหน้าเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความเบิกบานทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจ เป็นแบบอย่างแห่งคนเข้าใจธรรม เข้าใจโลก

3. กายเป็นทาน สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ ร อ ด พ้ น ภั ยทั้งปวง ช่วยงานของพระพุทธศๅสนาให้สำเร็จลุล่วง แบ่งเบาภาระในกิจของวัด เป็นต้น

4. จิตใจเป็นทาน หมายถึง สามารถเปิด อ กเปิดใจรับฟังความ ทุ ก ข์ กับคนอื่น ด้วยความนอบน้อมด้วยความจริงใจ จิตใจมีเมตตา กรุณา มีใจยินดีต่อบุญ ต่อกรร มดีของผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรม ทานย่อมมีพลัง ดึ ง ดู ด โ น้ ม น้ า ว ช่วยให้ผู้ประสบ ทุ ก ข์ เห็นแสงสว่างโดยพลัน

5. วาจาเป็นทาน หมายถึง คำพูดที่ให้กำลังใจ คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก นำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาต่ อ สู้ ชีวิตได้

ขอขอบคุณ ธ. ธรรมรักษ์