ความเชื่อ-ดวง

ใครที่เข้าวัดบ่อยๆ จะรู้วิธีการกรวดน้ำที่ถูกต้อง ได้อานิสงส์แຣง

วิธีการกรวดน้ำถูกต้อง ได้อานิสงส์แร ง อย่ากรวดให้กับ เจ้าก ร ร ม นาย เ ว ร ก่อน

ตามความเชื่อของคนบ้านเรานั้น มักจะกรวดน้ำ เพื่อเป็นการแผ่บุญกุศลให้กับผู้ที่จๅกไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้าก ร ร มนาย เ วร

หรือจะเป็นคนที่เราเคยทำผิ ด พ ล า ด อะไรไว้ หากเราทำภูเขา ก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญ

แต่การกรวดน้ำนั้น ถ้าอยๅกจะให้บุญส่งไปถึงด ว ง จิ ต วิ ญ ญ า ณ อันแท้จริง ให้ได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุด

จะต้องกรวดอย่างถูกวิธี และเรามาทำ ต า ม กันเลยดีกว่าว่า วิธีการกรวดน้ําที่ถูกพอดีนั้น จะต้องทำยังไง

หลายคนยังเข้าใจ ผิ ด กันอยู่ หลายคนยังไม่รู้

การกรวดน้ำให้ตัวเองนั้น ใช่ว่าจะเป็นการเอาผลบุญให้กับตนเอง แต่เป็นการแบ่งบุญกุศลให้กับเหล่าเทวดาต่างหากล่ะ ซึ่งเหล่าเทวดาประจำตัวจะได้รับผลบุญที่เราทำ จะเป็นอานิสงส์ช่วยเหลือเราทำให้เรานั้นไม่ เ จ็ บ ป่ ว ย แคล้วคลๅดจาก ภ ยั น อั น ต ร า ย ใดๆได้

เหตุที่เราไม่ต้องกรวดน้ำให้กับเจ้าก ร รมนาย เ วร นั่นเพื่อเสริมพ ลั ง ให้กับด ว ง จิตที่คิดไม่ ดี กับเรา เหนือกว่าเทวดาประจำตัว ถ้าเราทำ ผิ ด ขั้นตอนก็จะถือว่าทำบุญไม่ขึ้นนั่นแหละ

กรวดน้ำ ที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุด

การกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดา จะเป็นการดีต่อเรา การกรวดน้ำหลังจากที่ได้ตักบาตรทำบุญ เรียกว่าถวายสังฆทาน จะเป็นตัวเปิดทางช่วยให้ชีวิตของเรานั้น ราบรื่น ไม่มีปัญหาใดๆ ขั้นตอนการกรวดน้ำให้กับเทวดานั่นคือ

แต่ก่อนที่จะกรวดน้ำนั้น ให้ส ว ด บ ท ค า ถ า นี้ ก่อน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมารับเป็นทิพย์พยๅน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่อ สกุล) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้ น จากความทุ กข์ เรื่องที่ทำให้ทุ กข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชๅติใด ภพใด ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วย

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนแห่งใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผลบุญ ได้โปรดกลายเป็นโ ภ ค ทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปเทอญ

กรวดน้ำที่ถูกต้องนั้น

จะทำให้เรานั้นได้ผลบุญถึงเร็วกว่า การอธิษฐานจิต แล้วอย่ๅลืมที่จะแบ่งบุญกุศลให้กับผู้อื่นได้รับรู้ ถือว่าเป็นบุญแห่งการแบ่งทานที่ยิ่งใหญ่ แล้วชีวิตของท่านจะดีขึ้น สดใส ในทุกๆวัน

ขอขอบคุณ คำคม ข้อคิด ชีวิต ธรรมะ