ข้อคิดคติเตือนใจ

ข้อคิดดีๆ คนเราจะเสีຍคนอยู่ 2 คราว

1. คราวที่ สุขมั่งมี ที่สุดในชีวิตนั้น

ได้ยศ ได้ตำแหน่ง มีทอง มีเงิน หล ง อำ น า จ วาสนาบๅรมี

ขๅดสติ สำ ลั ก ความสุข ติดสบาย และโ อ้ อ ว ด

2. คราวที่ทุ กข์ที่สุดในชีวิต

ข าดสติทำให้ชีวิต พั ง พิ น า ศเกือบจะคิด ปิ ด ชีวิตลง

ดังนั้น จง ร ะ วั ง ชีวิต 2 คราวนี้ ไว้ให้ดีล่ะ

หากเราทุ กข์ก็ต้องจัดกๅรทุ กข์ หากสุขก็อย่าห ล ง ร ะ เ ริ ง เกินไป

ทำทาน โดยไม่ขออะไรกลับคืนแม้แต่น้อย

ทำบุญ มิได้หวังคำสรรเสริญจากใคร

ทำดี โดยไม่หวังคำชมจากจากผู้ใด

ส ล ะ โดยไม่มีผู้ ส ล ะ เราเองทำอะไรเพื่อเขาได้บ้างล่ะ

ไม่ใช่เขา จะทำอะไร สิ่งใด เพื่อเราได้บ้าง

ให้ โดยที่ไม่คิดว่ากำลังให้

ให้ ไปแม้แต่ความหมายของคำว่า ให้

ปฏิบัติ โดยไม่รู้สึกว่าเรานั้น กำลังปฏิบัติอยู่

สนทนา โดยไม่ อ ว ด รู้ ไม่ ข่ ม ทั บ

ไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

มิใช่แค่เพียง รูปปั้น ข ลั ง อ ลั ง ก า ร

ตื่น โดยไม่ห ล ง ร ะ เ ริ ง

ภาวนา โดยไม่ พุ่ ง ตั ณ หาไปคว้าเอาอะไร

บารมี คือการให้ พาไปสว่าง

ไม่ใช่มุ่งแต่ สร้างลๅภยศ ทางธรรม

ขอขอบคุณ ธรรมมะสวัสดี