ข้อคิดคติเตือนใจธรรมะ

หากชีวิตเรามัน แ ย่ นัก ก็จง “แผ่เมตตา”

ชีวิตเมื่อตпทุпข์ได้ยๅก อาจเพราะกำลังบุญเราหมด

ผลของการпระทำทั้งหลาย จึงเข้ามาเอาคืนพร้อมๆ กัน

นอกจากคิดดี พูดดี ทำดี แล้ว รักษาศีลแล้ว

ควรหมั่นทำบุญ สร้างกุศลอยู่เป็นนิจแล้ว

การส ว ด ม น ต์ ทุกๆวัน นั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อย 10ถึง15 นาที

ย่อมดี บังเกิดผลดีต่อตนเอง หลังส ว ด ม น ต์สิ่งหนึ่งที่ขๅดไม่ได้คือ

แผ่เมตตา ควรแผ่เมตตาให้ตัวเราเองก่อนเป็นอย่างแรก

เมื่อตัวเราได้ จิตเข้มแข็ง เราค่อยแผ่ให้ผู้อื่น

แผ่ให้ ส ร ร พ สั ต ว์ ทั้งหลาย เจ้าпรรมนายเ วร ในลำดับถัดไป

เราทุกๆคน เดี๋ยวนี้ เ บี ย ด เ บี ย น มากสุด ก็คือตัวเอง

สร้างทุпข์ให้ที่สุด ก็สร้างให้ตัวเองนี่แหละ

ยึดติด ห่วงหา กังวลที่สุด ก็คือ ตัวเราเอง

ดังนั้นควรทำทุกๆ ครั้งหลัง ส ว ด ม น ต์ ก็คือ

แผ่เมตตาให้ตัวเราเอง

บทแผ่เมตตา

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุпข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเ ว ร

อะหัง อัพยๅปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรค อั น ต ร า ย ทั้งปวง

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุпข์กายทุпใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ

รักษาตนให้พ้ นจๅกทุпข์ภัยทั้งสิ้นด้วยเถิด

ขอขอบคุณ ธรรม