ข้อคิดคติเตือนใจ

คนเราหาก “ศีลไม่เสมอกัน” ปัญญาที่จะคุยมันก็จะห่างไกลกัน

คนเราหาก “ศีลไม่เสมอกัน” ปัญญาที่จะคุยมันก็จะห่างไกลกัน

หลายคนคงจะเคยได้ยินกันมาแล้วกับคำว่า ศีลไม่เสมอกัน

ที่มักจะกล่าวถึงการเลือกคู่ครอง ว่า เมื่อศีลไม่เสมอกัน

ปัญญาที่จะคุยกัน ก็ไม่เท่า นั่นคือ คุยกันไม่รู้เรื่อง

ไม่เข้าใจกัน พๅล ท ะ เ ล า ะ ตลอด ทางแก้นั้น

ต้องรักษาศีล รักษาใจ ของตัวเองให้ดี

ถ้าไม่ใช่ เขาก็ไปเอง แต่ถ้าใช่เราเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยนเช่นกัน

ชีวิตคู่เมื่อเลือก คนไม่เสมอเรา แม้เราจะพย าย ามเปลี่ยนเพียงไหน

แต่ถ้าอีกฝ่ายไม่คิดเปลี่ยน  ก็ไปกันไม่ได้หรอก เลือกใครมาเป็น คู่

จึงไม่ได้ดูเพียงภายนอก แต่ เพ่งดูภายใน ศีล สติปัญญา

เพราะนั่นจะทำให้ ชีวิตคู่ อยู่กันนาน ชีวิตคู่ คือ อภัย เข้าใจ คุยกัน และพร้อมปรับแก้ไข

มิใช่ พย าย ามอยู่ฝ่ายเดียว นั่น เขาถึงเรียกชีวิตคู่

หากทำเช่นนั้น อยู่ฝ่ายเดียว ให้เรียกชีวิตเดียว

แต่หากโชคชะตๅ ทำให้คุณเจ็ บช้ำ จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณเป็นคนเข้มแข็ง

หาก โชคชะตๅ ทำให้ คุณถูก ห ล อ ก จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ ฉลาดมากขึ้น

หาก.. โชคชะตๅ ทำให้..คุณ ห ล ง ทาง จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณพบกับ ทางเส้นใหม่

หาก.. โชคชะตๅ ทำให้..คุณ ล้ ม เ ห ล ว จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ หนักแน่น มากยิ่งขึ้น

หาก.. โชคชะตๅ ทำให้..คุณเผชิญกับ ศั ต รู จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ เอาชนะตนเอง

อย่าปล่อยให้ ความทุ กข์ ที่กำลังเผชิญอยู่ ผ่านไป โดย สู ญ เปล่า

ทุกอุปสรรคนั้น คือ การเปลี่ยนแปลง ชีวิตคู่ก็เช่นกันนะ

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์