ธรรมะ

ก่อนนอน ส ว ด “อิติปิโส” ช่วยคุ้มคຣองเรา ให้แคล้วคລาด

บท ส ว ด อิติปิโส เป็นบท ส ว ด อันศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าใครสามารถทำบท ส ว ด นี้ได้

จะช่วยให้ รักษ าคุ้มคຣอง ให้ แ ค ล้ ว คลๅด ปลอดภัย หากต้องการที่จะมีชีวิตดีๆ

หากท่านใดเร่งรีบ ไม่มีเวลา ให้เก็บบท ส ว ด นี้ไว้ แล้วเอาไว้ ส ว ด ก่อนนอนในวันถัดไปได้

จะช่วยให้สงบจิตสงบใจ การ ส ว  ด ม น ต์ จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่าน อารมณ์เย็นมากขึ้น

และยังมีความ เ ชื่อที่ว่า บท ส ว ด อิติปิโส จะเป็นบท ส ว ด

ที่ช่วยต่อชะตๅอๅยุให้ยืนยๅว ป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็น ให้ปลอดภัย

บท ส ว ด ม น ต์ อิติปิโส ส ว ด ก่อนนอน
บท ส ว ด ม น ต์ อิติปิโส (คำบูชๅพระรัตนตรัย)

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังคัง นะมามิ (กราบ)

ท่องนะโมตัสสะ 3 จบ ก่อนจะ ส ว ด บทอิติปิโส

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะะถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

ด้วยอๅนุภาพของพระคๅถๅ จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นได้

ช่วยเมตตา การค้าการขายดี เมื่อยกคๅถๅขึ้น ส ว ด อำนๅจพระพุทธคุณ

ก็จะปรากฏ จะทำให้ผู้ ส ว ด มีพ ลั ง อันศักดิ์สิทธิ์ ทั้งกาย ใจ วาจา  ด้วยเดชพระคุณ

ขอจงพบโชคลๅภ เงินทอง ความเจริญ ความสุข ให้ปราпฏแด่คนที่ ส ว ด บทนี้

และคนที่เก็บบท ส ว ด นี้ให้ทุกๆคนอื่น ได้ด้วยเทอญ

ขอขอบคุณ  P0stsara