ข้อคิดคติเตือนใจ

ใกล้บั้ น ป ล า ยชีวิต จงโ ม โ หให้น้อยลง แล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขเถิด

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดที่ดีมากๆ

ช่วงชีวิตคนเรา เมื่อเรามีชีวิตอยู่ ยังไงเราก็ต้อง

อ่อนล้ๅ ตลอดชีวิต เพราะชีวิตเราคือ

การก้าวเดินตลอด ย า ก ลำบากทั้งชีวิต

ยุ่ งมาแทบตลอดชีวิตเลย เวลาหาเงินมาเท่าไหร่

ก็ต้องมีใช้ไป สมบัติจำเป็นต้องมีเท่าไหร่ จึงเรียกว่ามี

ผื นป่าและภูเขาแห่งเงินทอง แลกกับสุขภาพ

หรือความดูแลร่างกายตนเองไม่ได้

สมบัติล้ำค่าบนโลกนั้นหาย า ก นะ

แต่สุ ข ภ า พ ที่ดี นั้นหาซื้อที่ไหนไม่ได้

ใช้จ่าย อด ออม ตอนแก่กลับไม่มีใครมาแลดู

รู้จักใช้ชีวิต อย่างรอบคอบ แล้วสุดท้าย ความสุขคือ

ปล่อยวาง เมื่อหิวก็กิน ง่วงเราก็นอน

เมื่อคิดปล่อยวาง ทั้งชีวิตของคุณก็จะสุขใจ

เมื่อมีชีวิตอยู่ไม่กล้ๅใช้ สุดท้ายเงิน ที่หามาได้

เมื่อคุณหมดลม ก็เป็นเพียง กระดาษนั่นแหละ

ตลอดชีวิตนี้

หากคิดให้ดี ทุกอย่างเพียงสิ่ง ชั่ ว คราว ไม่สำคัญแล้ว

เมื่อไม่ได้สิ่งใด ก็ปล่อยมือ และรู้จักอวยพร

บางสิ่งที่ไม่ได้มา ก็มองเพียง คุณยังไม่คู่ควร

ไม่จำเป็นเลย ที่ต้องไปไขว่ขว้า ทั้งที่รู้ว่า มันไม่ได้มา

รั้งแต่จะมีคน เ ก ลี ย ด

ไม่จำเป็นต้อง ดิ้ น ร น รั้งจะทำให้คนรำคๅญ

“ส ร ร พ สิ่ง” เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

“เงิน ท อ ง ” เป็นสิ่งจำเป็น ที่ใช้สำหรับการใช้จ่าย

“บ้ า น ” เป็นที่อยู่ อาศัยให้กับเรา

“ร ถ ย น ต์ ” เป็นการ ค ม น า ค ม ขนส่ง

ไม่ว่าส ร รพสิ่งเห ล่ า นี้ จะเป็นสิ่งดีที่สุดหรืออย่างไร

ขอให้หวงแค่ “ใบหน้า” ของคน

ในครอบครัวมี “รอยยิ้ม” หรือไม่ก็พอ

คิดให้ ท ะ ลุ แล้วมองให้ไกล เรียบง่ายนิด

สั บ ส นหน่อย เบิกบาน อยู่อย่างมีความสุข

คนๆหนึ่งจะเดินได้ไกลแค่ไหน “กุญแจสำคัญ”

คือใครจะเดินอยู่เคียงข้างคุณ

หนทางข้างหน้า ฉันจะเดินเคียงข้างคุณเอง