ข้อคิดคติเตือนใจ

ผู้ชายที่ทิ้งเขาลูกเมีຍ เขาเคยนึกถึงลูกเมีຍบ้างไหม

รักของแม่คือการทุ่มเททั้งชีวิตให้กับลูก

แต่รักของพ่อเกิดจากความผูกพัน ความใกล้ชิด

รักของพ่อและแม่จึงต่างกัน

หากเป็นผู้ชายปกติทั่วๆไป

(ที่มีจิตสำนึกความเป็นพ่อระดับปกตินะ)

แน่นอนความรักลูก อยๅกปกป้องลูก

อยๅกเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่ก็มีให้เห็นทั่วไป

ขณะที่ผู้ชายบางคนก็รักแต่ตนเอง

มากกว่ารักลูก เ ลื อ ด เ นื้ อ ในอกตนเอง

พ่อบางคนทิ้งลูกที่เพิ่งเกิดไปอยู่กับคนใหม่ๆ

ไม่เคยถามถึง ไม่เคยโทรหา ไม่นึกถึง ไม่เคยส่งเสี ย

บางรายส่งเสี ยแต่เป็นเศษเงินเพียงเท่านั้น

ความรักของเขาที่มีต่อลูกคงไม่หลงเหลืออยู่

เพราะเขาไม่ผูกพัน ไม่ใกล้ชิด ไม่เลี้ยงดูเลย

นำไปสู่การลืม “ลูก” และ “เมีຍ” อย่างสนิทใจ

ถ้าถามว่าเขาเคยคิดถึงบ้างไหม

อาจจะมีบ้าง เข้าไปในหัวเขานั้น

หากเขามีความเป็นคนที่มีจิตสำนึกพอ

และความรับผิ ดชอบมากกว่า

เขาคงไม่เลือก ทำ ล า ย ครอบครัวตนเองหรอก

อย่าพยๅยๅมเรียกร้องหาความรับผิ ดชอบ

หรือจิตสำนึกผิ ดชอบชั่ วดีกับคนประเภทนี้เลย

เพราะมันไม่มีแต่แรกแล้ว ต้นแบบที่ไม่ ดีการไม่มีเลยน่าจะดีกว่า

ปล่อยให้เขารอรับผลจากการ ก ร ะ ทำ ของเขาเถอะนะ

เขาไปอยู่ไหนก็หาคนจริงใจด้วยไม่ได้หรอก

มีครอบครัวก็จะไม่มีความสุข ร้ อ น ดั่ง ไ ฟ

เป็นผู้ที่ เ ดื อ ด ร้ อ น เรื่องเงินๆทองๆ

และเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวอยู่ตลอดเวลา

เพราะเป็นคนไม่รู้จักพอ จิตใจโลเล

เอาแน่นอนไม่ได้เลย ไม่มั่นคง

ไม่ ซื่ อ สั ต ย์ ต่อตนเองและคนรอบข้าง

ชีวิตเหมือน ต ก น ร ก ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลา

บั่นปลายชีวิตไม่เหลือลูกหลานให้อุ้มชู

คนที่มีอยู่ก็มีแต่จะหวังผล เ จ็ บ ป่ ว ย ได้ง่ายๆ

ด้วยเพราะ โ ร ค เ ว ร โ ร ค ก ร ร ม หาสๅเหตุมิได้

ผลทุกอย่างล้วนเกิดจากการ ก ร ะ ทำ

อย่าโท ษใคร ถ้าคิดได้เร็วกลับตัวกลับใจได้เร็วยิ่งดี

แต่น่าเสี ยดายที่หลายคนรู้ว่าผิ ดแต่ก็เลือกเดินทางนั้นอยู่

สุดแท้แต่ เ ว ร ก ร ร ม ใครที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่

จงปล่อยว่างใจ อ โ ห สิ ก ร ร ม ให้เขาเถิด

รีบทำให้ไว และทำมาหาเลี้ยงชีพชอบเถิด

ชีวิตเราเดินทางมาถึงบัดนี้ใช่จะต้อง

พึ่งพาคนอื่นทุกเรื่องซะเมื่อไหร่กันล่ะ

ขอขอบคุณ rowwadee