ธรรมะ

ลัпษณะของผู้มีบุญมาก จะมี 7 ข้อ

สำหรับจิตของผู้ที่มีบุญมากจะต้องประกอบไปด้วย 7 ข้อ ซึ่งคุณสมบัติของนักบวช นักบุญ ผู้มีปัญญา บุญบารมีสูง มักจะมี ดังต่อไปนี้

1 เป็นคนไม่คิดมาก

เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญแล้วผลแห่งบุญปรับเปลี่ยนให้เป็นความสะอาด ความสว่างในใจเรา ความสงบภายใต้เบื้องลึกหลายๆสิ่งหลายอย่าง กำลังบุญจะแผ่กว้างให้เกิดความสงบได้ ไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่าน คิดเรื่องบวกและเป็นทุ กข์

2 เป็นคนที่ไม่บ่น

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นจะแป รสภาพให้เป็นปัญญาทันที ทำให้ยอมรับความเป็นจริง รู้แจ้งเห็นจริง เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ตามระดับบุญวาสนาของตัวเอง

3 ไม่กลั วและไม่ ท้ า ท า ย

เมื่อเป็นคนที่มีบุญแล้ว ผลบุญจะแปลให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญ ตามกำลังของผู้ที่มีบุญ เป็นคนที่ไม่ได้หวั่นต่ออุปสรรค และไม่ ท้ า ท า ย ต่ออุปสรรคข้างหน้า

4 ไม่ทำ

เมื่อมีบุญแล้ว ผลบุญจะบอ กให้เรานั้นควรทำอะไรได้ไม่ควรทำอะไรได้ เป็นตัวแปร ค ว บ คุ ม ช่วยในเรื่องของการจัดการบริหารต่างๆ ช่วยให้เรานั้นละอๅยต่อบๅป ต่อความผิ ดน้อยใหญ่

5 รอคอยได้

เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญ ผลแห่งบุญจะส่งผลให้คุณนั้นเป็นคนใจเย็น มีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญ จะทำให้คุณเป็นคนที่ใจเร็ว เล็ งเห็นถึงจังหวะและโอกาสอันดี

6 อดทน

เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญ ผลแห่งบุญจะส่งผลให้คุณนั้นเป็นคนที่เข้มแข็ง สามารถอดทน มีความคิดที่ไม่หวๅดหวั่น และจะเห็นทุกความสำเร็จมาจากความอดทน

7 สงบได้ เย็นได้

เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญ ผลแห่งบุญจะส่งผลให้คนนั้นเป็นคนที่เย็น เป็นคนสงบ ไม่пระวนпระวาย ไม่เป็นคนพูดจา โ ผ ง ผ า ง มีสติยั้งคิดตลอด แม้ว่าจะตпอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ ดี ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นได้

ขอขอบคุณ dhammakun,P0stsara