ข้อคิดคติเตือนใจ

คนที่ “เ ห็ น แ ก่ ตั ว” เขาไม่รัпใครจริงหรอก นอกจาก “ตัวเอง”

หลงรักคนเห็น แ ก่ ตัวเข้าจะทำยังไงล่ะ

ต้องทำความเข้าใจก่อนเลยนะ

“คนเห็น แ ก่ ตัว” ดูได้จากเขาจะทำทุกๆ อย่างเขาเอง

ความสุขของเขาจะมาเหนือทุกสิ่งอย่าง

เขาไม่รู้จักความเสี ยสละและหน้าที่

เขาไม่รู้จักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ใครที่เอื้อผลประโยชน์ให้ก็ดีกับคนนั้นไป

ใครหมด ผลประโยชน์ก็จะผลั กไสคนเหล่านั้น

ไม่สนใจทุ กข์สุขของใครรวมถึงคนรอบตัว นอกจากตนเอง

ดูเอาเถิดเหตุอันใดถึงไปหลงรักเขาได้ล่ะ

รักใค ร่เขาตรงส่วนไหน หากเขาเห็นแ ก่ตัวถึงเพียงนี้

ถ้าตอบว่าหลงรูปเขา สักวันมันก็คงเ สื่ อ ม

หากบอпว่า หลงคๅรมเขา มันก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอ

ถ้าบอпว่าหลงรักเพราะความดีจงมองดูว่าความดีของเขามีไหม

ถ้าบอпว่า เมื่อก่อนเขาดีมาก เขาดีจริงหรือว่าสร้ๅงภาพ

หาก ต ก ห ลุ ม รักคนเหล่านี้นั้น

จงดูการกระทำเขา อย่าได้ดูคำพูดเขา

คนดีจริงเขาจะทำให้เห็น ไม่ใช่พูดให้เราฟังอย่างเดียว

จะอยู่กับคนเหล่านี้ได้ ไม่คุณก็เขาต้องศีลเสมอกันนะ

นั่นแหละคือคำตอบของคำถามที่คุณอยๅกได้

แต่ถ้าอยู่ไปแล้วฝืน มันมีทุ กข์มากกว่าสุข

เพราะคนเห็นแ ก่ตัวเขาจะไม่ใส่ใจใคร นอกจากตัวเอง

หากแม้นวันหนึ่งมีครอบครัว มีลูกมีเมี ยหรือสามี เขาก็ยังเป็นเช่นเดิม

เราจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องถามตัวเองล่ะ

เลือกคนแบบไหนเข้ามาเป็นคู่ แล้วจงอย่า โ ท ษ ใคร

เพราะล้วนแล้วแต่เลือกเอง ย่อมรู้ว่าผลของมันจะเป็นเช่นไร

เลือก “คนดี” ก็ย่อมได้ดี

เลือก “คนชั่ ว” ก็ย่อมได้ชั่ ว

เลือก “คนเห็นแ ก่ตัว” ก็ย่อมได้คนเห็นแ ก่ตัวนะ

จงเลือกให้ดี ถ้าไม่ ดีการเป็นโสดก็ไม่เ ล ว ร้ า ยอะไรเลย

ดีกว่าเอาคนไม่ ดีและเห็นแ ก่ตัวเข้ามาอยู่ในชีวิต

 

ขอขอบคุณ เราว่าดี