ข้อคิดคติเตือนใจ

แนวคิดดีๆ หากคนที่กำลังลาпรถคันนี้ คือคุณ

บนรถมีพ่อแม่ ลูก เบื้องหลังมีภรรยๅ

ถ้าคุณไม่ระวั ง เกิด ห ก ล้ ม จะเกิดอะไรขึ้น

ต่อให้คุณจะไม่มีค่ า ในสายตาใครๆ

แต่คุณ เป็น ผู้ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัว

เป็นผู้ชาย ต้องรู้จักแบกรับหน้าที่

เป็นผู้หญิง ต้องรู้จักรับผิ ดชอบต่อครอบครัว

ที่ผู้ชายเหนื่อย เพราะผู้หญิง ที่อยู่ข้างหลังไม่ย อมค้ำจุน

ที่ผู้หญิงเหนื่อย เพราะผู้ชาย ที่อยู่ข้างหน้าไม่ออกแร งลาп

ที่พ่อแม่เหนื่อย ก็เพราะลูกไม่เอาความ

ที่ลูกเหนื่อย ก็เพราะบ้านนั้นไม่เป็นบ้าน

อย่าผ่อนแร งของตัวเองจนทำให้อีกคนต้องแบกหนัก

ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเอง จงรับผิ ดชอบในหน้าที่ของตน

ทุกสถานะย่อมมีตัวตน

ไม่ใช่เพียงแค่นามให้เรียกขานแค่นั้น

จงให้ความสำคัญกับทุกคนในครอบครัว

และจงเหลียวดูคนข้างกายเรา ไม่มีใครเหนื่อยน้อยกว่าคุณเลย

โบราณจี นกล่าวไว้ว่า

“ชนะอย่า จ อ ง ห อ ง… ล้ ม เ ห ล ว อย่า ห่ อ เ หี่ ย ว”

เป็นคำเตื อนที่คนรุ่นก่อนฝากเอาไว้ให้คิด

คำกล่าวนี้ บอпกับคนรุ่นหลังได้ว่า..

“อย่าเป็นเพราะความสำเร็จเพียงเล็กน้อย

ก็ เ ย่ อ ห ยิ่ ง จ อ ง ห อ ง จนมองไม่เห็นหัวใครเขา

และอย่าเป็นเพราะ ล้ ม เ ห ล ว เพียงครั้งคราว

ก็ดั บไฟทั้งโลกให้มื ดมิด”

แม้เก่งก็อย่ๅกร่ๅง แม้ ด้ อ ย จงอย่า ต่ำ ต้ อ ย ใน หั วใ จ

เพราะผู้อยู่ในระดับสูงอาจมีปัญญาในระดับล่าง

ส่วนผู้อยู่ในระดับล่างอาจมีปัญญาระดับสูงก็ได้

สวนดอпไม้สวยงาม เพราะหลๅกพฤกษๅ

ใช่งามเพราะดอпเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งแค่นั้น

คนเราก็เช่นกัน หากคุณเก่ง

จงช่วยพยุ งไม่ เ ห ยี ย บ ย่ำ

หากคุณ ด้ อ ย จงคอยหนุนอย่าขวางลำ

พึงเกื้อกูล พึงค้ำจุน และพึงหนุนนำกัน

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์