ธรรมะ

เทวดาประจำตัว ของตัวเรานั้น คือใคร

เทวดาประจำตัวของเรานั้น คือใครกัน

ทุกคนล้วนแต่มีเทวดาประจำตัวอยู่แล้ว

ยๅมพบ วิ ก ฤ ติ ของชีวิต

จะพบหนทางเล็กๆ จะทำให้หลุ ดพ้นมาได้

นั่นเป็นเพราะท่านชี้ทางตามบุญเรานั่นเอง

หากจะพูดว่าเทวดาประจำตัวเรา

ท่านคือ “เ จ้ า ก ร ร ม น า ย เ ว ร”

ของเราอีกแบบหนึ่งก็ไม่น่าจะผิ ด

ท่านคือ คนที่เรายังมีบ่วง ก ร ร ม ผู ก พันกัน

เป็นเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ฝ่ายดีของเรา

ที่คอยดูแลเรา ช่วยเหลือ ดลใจ

อาจเป็นบรรพบุรุษของเราก็ได้

พ่อแม่เราทั้งในภพนี้หรือหลายๆภพที่ผ่านมา

เป็นพี่น้อง ลูก ญาติที่รักเรา

ปรารถนาดีกับเราสุดหัวใจ

เวลาที่เราทุ กข์ แ ส น ส า หั ส

เวลาที่เรานึกว่าเราไม่ รอดแล้วนั้น

แต่แล้ว จู่ๆ เราเหมือนถูกดันออกพบความสว่างจนได้

นั่นเป็นเพราะท่านชี้ทางให้กับเรา

ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามบุญ ก ร ร ม ของเราด้วยนะ

อย่างไรก็ตามทุกคนยังคงต้องเป็นไปตาม ก ฎ แห่ง ก ร รม

ไม่มีใครอยู่เหนือ ก ร รมของตัวเองได้

ก ร รมดีหรือ ก ร รมชั่ วก็เป็นไปตามนั้นแหละ

เทวดาท่านอาจจะมีส่วนช่วยเหลือ

ก็แค่เพียงชี้ทางสว่างให้ท่าน

แต่เราจะไปตามนั้นหรือไม่ก็อยู่ที่เรา

ถ้ามีจิตมีบุญเป็นพื้นฐาน

ย่อมเชื่อมต่อจิตกับท่านได้ง่ายๆ

เห็นช่องทางหลุ ดพ้น ก ร รม

และพาตนเองหลุดพ้นได้โดยง่าย

คนโบราณจะ แ น ะ นำเสมอว่า..

เมื่อสร้างบุญครั้งใด จงอุทิศให้เทวดาประจำตัวด้วย

เวลาจะสร้างบุญ ส ว ด ม นต์ ทำสมาธิเจริญภาวนา

เชิญท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะ

ทำเถิด วันหนึ่งวันใดที่เราลำบาก

ท่านจะมาช่วยให้พ้นคับขัน

จงพิจๅรณาด้วยสติ ด้วยภูมิธรรม ด้วยปัญญา

 

ที่มา : ธ.ธรรมรักษ์