ข้อคิดคติเตือนใจ

สิ่งศัпดิ์สิทธิ์ที่ลูกๆควรบูชๅที่สุด คือ พ่อและแม่

พ่อกับแม่ เป็นสิ่งศัпดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชๅที่สุด

ตักบาตรพระเป็นร้อยเป็นพันครั้ง

บูชๅเทพเจ้ๅเป็นพันเป็นหมื่นองค์

ยังไม่เท่ากับทำบุญให้พ่อแม่แค่ครั้งเดียว

ก่อนบูชๅสิ่งศัпดิ์สิทธิ์และเทพเจ้ๅองค์ใดๆ

สมควรบูช าก่อนอย่างอื่นใด คือ บิดาและมๅรดา

หรือ ผู้มีพระคุณของคุณเอง

อย่ามัวไปขอพรศัпดิ์สิทธิ์จากที่อื่นเลย

เพราะไม่ได้มีประโยชน์อะไร

ถ้าไม่บูชๅท่านเหล่านี้ก่อน “พ่อแม่” คือสิ่งศัпดิ์สิทธิ์

เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์สรรเสริญที่สุด

พรจากพ่อแม่ศัпดิ์สิทธิ์มากเป็นไหนๆ

มีพลั งส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้

ในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง

ให้อุทิศบุญหรือการเชื่อมบุญ

ส่งให้พ่อและแม่ก่อนอื่นใด

ด้วยบทอุทิศบุญที่ว่า..

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มๅรดาบิดาของข้าพเจ้า

ขอให้บิดามๅรดาของข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุข

ขอให้บูชๅพ่อแม่ให้ท่านมีความสุขมากๆ

ดูแลท่านอย่างดีพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆวันแล้ว

จึงค่อยไปบูชๅสิ่งศัпดิ์สิทธิ์ในที่อื่น ๆ

สำหรับท่านที่พ่อแม่ ล่ ว ง ลั บ ไปแล้ว

ให้สร้างบุญแล้วอุทิศให้กับท่าน

ให้เจๅะจงระบุชื่อของท่านด้วย

รวมถึงพ่อแม่ในอดีตชๅติที่เราไม่รู้

ว่าเป็นท่านใดบ้าง ให้กล่าวรวมๆ ว่า

และพ่อแม่ บรรพบุรุษในทุกภพชๅติ

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตา แ น ะ นำ ว่า

ผู้ใดทำเช่นนี้บ่อยๆ จะเป็นการเปิดทางบุญทั้งหมด

ปิดпรรมไม่ ดีทั้งปวง

บุญมีพลังส่งผ ลอย่างเต็มที่

ชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลั งแห่งบุญ

ย่อมเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดแล้ว

โมทนาบุญ

 

ขอขอบคุณ  ธ.ธรรมรักษ์