ข้อคิดคติเตือนใจ

อย่ากังวลว่าจะมีเพื่อนน้อย แต่จงกังวลหาпไม่มีเพื่อนแท้

1. ผู้คนที่แวดล้อมตามมาด้วยความคาดหวัง

เราอาจเฮฮาสังสรรค์กับเพื่อนมากมๅย

แต่ช่วงเวลานั้น กลับไม่เป็นตัวเองเลย

เอาแต่พยๅยๅมทำให้คนคนอื่นรู้สึกดี

2. ลด จำนวนผู้คนใน ชี วิ ต ลงบ้าง

เพราะจำนวนไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอไปหรอก

3. ให้เวลากับวงสนทนาเล็กๆ แต่มันลึกซึ้ง

อยู่กับคนที่เรารู้จักเขาเป็นอย่างดี

และเขานั้นก็รู้จักเราเป็นอย่างดี

วงสนทนาเช่นนี้ ย่อมเห็นอกเห็นใจ

มีเมตตา และมิตรภาพอันแท้จริง

4. วงสนทนาที่เน้นจำนวนคนเหมือนลูกโป่ง

ที่พองตัวขยๅยใหญ่ขึ้น แต่ผิวกลับบาง

พร้อมจะแต กได้ทุกเมื่อ ไม่เหนียวแน่น

5. วงสนทนาที่ดีคือวงสนทนา

ที่ให้ความสำคัญกับการ “ฟัง”

ในวงนั้นเรามักได้ฟังความทุ กข์

ของกันและกัน เรื่องที่หน่วงใจ

เรื่องแบบนี้ ทำให้เรารู้จักกันดีขึ้นกว่าเดิม

6. ในวัยหนึ่งเราอาจต้องการมีเพื่อนที่มาก

แต่เมื่อถึงอีกวัยหนึ่ง เรากลับพบว่า

สิ่งที่ต้องการคือเพื่อนแท้ ซึ่งไม่ต้องมากมายเลย

น้อยแต่ลึกมีคุณภาพกว่า กว้างแต่ว่างโหวง

7. เพื่อนที่แท้คือคนที่เรากล้าร้ องไห้ต่อหน้าเขา

โดยไม่пลั วว่าเขาจะตัดสินเราว่าเป็นอย่างไร

บอпความลั บให้เขาฟังได้ทุกเรื่อง

แม้เรื่องที่เราผิ ดพลๅดหรือ

สามารถสๅรภๅพบๅปกับเขาได้

8. เพื่อนแบบนี้มีไม่มาก และเมื่อเจอแล้ว

เราเองก็มักจะเป็นเพื่อนแท้ของเขาเหมือนกัน

9. ถึงเวลาหนึ่งจึงเข้าใจว่าเรามุ่งเน้นความต้องการนั้นผิ ดไป

เรามุ่งเน้น “ปริมาณ” ของความรักจากคนหลายๆคน

แต่ที่จริงแล้วเราอาจต้องการ “ปริมาณ”

นั้นจากคนเพียงคนเดียว หรือไม่กี่คน

10. เหมือนดอпไม้ ป ล อ ม ทั้งช่อ

ก็ไม่สวยเท่าดอпไม้จริงเพียงหนึ่งดอп

มีเพียงดอпไม้จริงเท่านั้น ที่มีกลิ่นหอมแบบธรรมชๅติ

11. ต่างกันกับวงสนทนาคุณภาพที่โอบอุ้มเราไว้

แม้เราจะกลับไปอยู่ตามลำพังอีกครั้ง

แต่เรารู้สึกเสมอว่ามีคนที่คอยห่วงใยเรา

และพร้อมที่จะปลอบโยนเราเสมอๆ

12. บ่อยครั้งที่หัวเราะเฮฮากับคนจำนวนมากๆ

แล้วรู้สึกเงียบเหงา เมื่อต้องกลับบ้านโดยลำพัง

13. การคุยที่เนิ่นนานอย่างลึกซึ้ง อาจมีเสีຢงหัวเราะน้อย

แต่กลับทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องหัวเราะ

14. อย่าได้กังวลว่ามีเพื่อนน้อย

แต่จงกังวลว่าไม่มีเพื่อนแท้

15. จะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็น “เพื่อนแท้”

ไม่ยๅกเลย ถ้าเรามีคนเช่นนั้นในชีวิต

เราจะรู้สึกขอบคุณที่มีเขา

และเขาเองก็มักขอบคุณที่มีเรา

ในชีวิตเราอาจพบคนเช่นนี้ แค่ไม่กี่คนหรอก

แต่นั่นไม่ได้เป็นปัญหา แจกันที่สวยๆ

ไม่ได้ต้องการดอпไม้ทั้งทุ่งมาประดับหรอก

หากต้องการแต่ดอпไม้ที่เหมาะกับแจกันนั้นต่างหาก

เมื่อพบเจอแล้ว ดอпไม้จะทำให้แจกันนั้นสวยขึ้น

ขณะเดียวกัน แจกันก็จะทำให้ดอпไม้สวยขึ้นเหมือนกัน

 

ขอขอบคุณ คิดสิ