ข้อคิดคติเตือนใจ

ใครที่คิดดี ทำดีกับเรา อย่าได้ลืมบุญคุณของเขา

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นคนนั้น คืออะไรกัน

รูปร่างหน้าตา ร่างกายภายนอกนั้นไม่สำคัญ

แต่สิ่งที่สำคัญนั้นคือ ต้องมีคุณธรรม คุณงามความดี

การไม่มีเงินทอง ไม่มีลๅภ ยศ ไม่สำคัญ

แต่สิ่งที่สำคัญคือ คำพูดอันน่าเชื่อถือ

สิ่งที่สำคัญที่สุดของ การเป็นคน คืออะไร

การรู้คุณและตอบแทนพระคุณ นั้นจะสำคัญ

การรู้ผิ ดชอบชั่ วดี เป็นคนที่น้ำใจงาม

และมีเมตตาที่มาจากจิตใต้สำนึก นั้นสำคัญมาก

ซื่ อ สั ต ย์ จริงใจ ก็เช่นกันนะ

เพราะคนที่เขามีความเมตตา

เขาจะไม่ลืมพระคุณคนที่เคยช่วยเหลือ

คนที่มีมโนธรรมจะไม่มีวันละทิ้ งคนที่เคียงข้างเขา

จะไม่มีวัน โ ก ห ก ห ล อ ก ล ว ง คนที่เชื่อใจ

ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม ก็จะยังตอบแทนพระคุณ

การรู้บุญคุณคน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้น

ถึงจะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริง จึงจะประสบความสำเร็จ

ตอนที่คุณมีปัญหา ใครช่วยดึ งคุณขึ้นมาล่ะ

หลังจากผ่านพ้นไปแล้ว คุณเคยช่วยเหลือใครไหม

อย่าลืมบุญคุณคน และอย่าสร้างความ เ ดื อ ด ร้อนให้ผู้อื่น

ตอนจะขอความช่วยเหลือทำเป็นพูดดี อ่อนหวาน

พอหมดผล ประโยชน์แล้ว ก็ทำเป็นไม่สนใจเขา

เป็นคน อย่าลืมพระคุณคนที่ช่วยเหลือ

คนที่เชื่อใจคุณ อย่า ห ล อ ก ล ว ง

คนที่รักคุณ อย่าได้ ทำ ร้ า ย

คนที่ช่วยเหลือคุณ ก็อย่าลืม

คนที่เคียงข้างคุณ อย่าละทิ้ งเขา

คนที่ยินยอมเชื่อใจคุณ ไม่ใช่เพราะโ ง่ เ ข ล า

แต่เขาเห็นว่า..คุณเป็นคนสำคัญ

คนที่ยินยอมช่วยเหลือคุณ ไม่ใช่เขาว่างมาก

แต่เพราะเขาทนเห็นคุณลำบากไม่ได้เลย

เพราะฉะนั้นแล้ว…

“ตอนยๅกจน” ใครที่ดีกับคุณ

“ตอนมั่งมี” ใครที่ดีกับคุณ

“ตอนทุ กข์” ใครที่ช่วยเหลือคุณ

คุณจงจำไว้ให้ดี ว่าใครเป็นใคร

การเป็นคนสิ่งสำคัญว่า อย่าลืมบุญคุณ

ในชีวิตนี้คนที่คุณควรขอบคุณ คือ

“คนที่ให้เงินคุณยืม” โดยไม่คิด ด อ ก เ บี้ ย

แม้จะมีพๅยุพัดผ่านมากมาย ก็ไม่เคยทิ้ งคุณ

แม้อยู่ท่ามกลางหิมะก็ส่งฟื นให้คุณ

โดยไม่ต้องการสิ่งใดๆตอบแทน

พวกเขาเป็นผู้มีพระคุณในชีวิตของคุณ

ความจริงใจนั้นหายๅก บุญคุณนั้นเป็นสิ่งมีค่า

ต้องเคารพคนที่มีบุญคุณกับคุณนะ

จดจำบุญคุณให้ดี เพื่อว่าวันหนึ่งจะได้ตอบแทนเขา

สำเร็จความปรารถนา จะได้ไม่รู้สึกว่าติดหนี้ใคร

จะได้มีชีวิตอย่างสุขกาย สบายใจ

อาหารมื้อหนึ่ง ก็เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่

น้ำหยดหนึ่ง ก็เป็นพระคุณเช่นเดียวกัน

คนที่เคยช่วยคุณ เคียงข้างคุณ

ให้ความอบอุ่นแก่คุณ รักคุณ

คนเหล่ๅนี้ล้วนเป็นผู้มีบุญคุณทั้งนั้น

จง ห ว ง แหนคนเหล่ๅนี้ให้ดีด้วย

 

ขอขอบคุณ Liekr